Відділ динаміки та стійкості суцільних середовищ

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ динаміки та стійкості суцільних середовищ

Відділ організований у 1967 році. Організатор і завідувач відділу у 1967-2023 роках – академік НАН України, доктор технічних наук, професор Олександр Миколайович Гузь. З 2023 року завідувачем відділу є академік НАН України, доктор фізико-математичних наук Вячеслав Леонідович Богданов.

Основні наукові напрямки відділу:
 • тривимірна теорія стійкості тіл, що деформуються;
 • теорія поширення та дифракції хвиль у деформованих тілах;
 • некласичні проблеми механіки руйнування, аналіз яких неможливий у межах загальноприйнятих критеріїв руйнування;
 • механіка композитних матеріалів та елементів конструкцій, включаючи механіку нанокомпозитів;
 • концентрація напружень навколо отворів в оболонках;
 • чисельні методи розв’язування нелінійних та вироджуваних задач теорії композитних оболонок;
 • аналітичні та чисельні методи розрахунку некругових циліндричних оболонок;
 • аерогідропружність;
 • механіка стисливої в'язкої рідини; контактні задачі для пружних тіл з початковими напруженнями;
 • механіка гірських порід; механіка шаруватих та волокнистих композитів з викривленими структурами;
 • неруйнівні методи визначення напружень у твердих тілах;
 • експериментальні методи механіки оболонок та нестаціонарної аерогідропружності.
На даний час у відділі виконуються наукові дослідження з таких тем:
 1. НДР № 426 “Розробка методів розв’язання задач статики і динаміки для неоднорідних матеріалів і тонкостінних елементів конструкцій” ( I.2020 – IV.2024).
 2. НДР № 451 “Механіка попередньо напружених тіл і нелінійно пружних оболонкових елементів конструкцій некругового поперечного перерізу” ( I.2023 – IV.2027).
 3. НДР № 454 “Розрахунок концентрації напружень біля отворів в тонкостінних елементах конструкцій ракетної техніки, виготовлених з нелінійно-пружних і в’язкопружних матеріалів, та оцінка її впливу на міцність і руйнування цих елементів конструкцій” ( I.2023 – IV.2024).

У відділі працюють: 1 академік і 1 член-кореспондент НАН України, 7 професорів, 13 докторів наук та 8 кандидатів наук.

Контактна інформація: desc@inmech.kiev.ua, тел.:+380445967707


Завідувач відділу

Богданов Вячеслав Леонідович академік НАН України, д.ф.-м.н.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), механіко-математичний факультет

Напрямки наукової діяльності:
 • дослідження в галузі механіки деформівного твердого тіла, зокрема, механіки руйнування, тривимірної лінеаризованої теорії стійкості деформованих тіл, механіки композитних матеріалів, біомеханіки
 • дослідження в галузі системного аналізу складних систем
 • роботи в галузі історії науки і наукознавства.
Посилання на інформацію про працівника в інтернеті:

Контактна інформація: desс@inmech.kiev.ua, тел. +380445967707, корп. ІІІ, к. 7

Основні публікації: Є автором (співавтором) 190 наукових праць, в т.ч. 18 монографій та 1 навчального посібника.
 • Guz, A.N., Altenbach, H., Bogdanov, V., Nazarenko, V.M. (eds) (2023). Advances in Mechanics: Current Research Results of the NAS of Ukraine. Advanced Structured Materials, vol 191. Springer, Cham. – 560 p. Doi.
 • Altenbach, H., Bogdanov, V., Bulat, A., Guz, A., Nazarenko, V. (2023). A Brief Review of the Development of Mechanics in the National Academy of Sciences of Ukraine. In: Guz, A.N., Altenbach, H., Bogdanov, V., Nazarenko, V.M. (eds) Advances in Mechanics. Advanced Structured Materials, vol 191. Springer, Cham. - P. 1-19. Doi.
 • Bogdanov, V., Guz, A., Nazarenko, V. (2023). Fracture of Materials Loaded Along Cracks: Approach and Results. In: Guz, A.N., Altenbach, H., Bogdanov, V., Nazarenko, V.M. (eds) Advances in Mechanics. Advanced Structured Materials, vol 191. Springer, Cham. - P. 51-89. Doi.
 • Богданов В.Л., Григоренко О.Я., Чепков І.Б., Одноралов І.В., Кучинський А.В., Кременицький В.В., Сперкач С.О. Застосування методу скануючої електронної мікроскопії при визначенні хімічного складу металевих фрагментів крилатих та авіаційних ракет виробництва Російської Федерації // Озброєння та військова техніка. – 2023. - №2 (38). – С. 18-25. - Doi.
 • Богданов В.Л., Григоренко О.Я., Чепков І.Б., Одноралов І.В., Кременицький В.В., Сперкач С.О. Ідентифікація країни походження безпілотних літальних апаратів на підставі аналізу елементної бази за методом сканівної електронної мікроскопії// Озброєння та військова техніка. – 2023. - №1 (37). – С. 57-62. - Doi.
 • Bogdanov V.L. On one approach in fracture mechanics of composites with parallel cracks under the action of initial (residual) stresses // Mechanics of Composite Materials. – 2023. – 59, N 2. – P. 239–262. - Doi.
 • Selivanov M., Bogdanov V., Altenbach H. Solving some problems of crack mechanics for normal edge crack in orthotropic solid within the cohesive zone model approach // Mechanics of Composite Materials. – 2023. – 59, N 2. – P. 335–362. – Doi.
 • Bogdanov V.L., Dovzhik M.V., Nazarenko V.M. Fracture of highly elastic and composite materials in compression along near-surface crack // Mechanics of Composite Materials. – 2023. – 59, N 2. – P. 411–418. - Doi.
 • Zagorodny A., Bogdanov V., Ermoliev Y., Kulyk M. Development of Top-down and Bottom-up Methodology Using Risk Functions for Systems with Multiplicity of Solutions. In: Zaporozhets, A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy IV. Studies in Systems, Decision and Control, vol 454. Cham, Springer, 2023. - P. 3-23. - Doi.
 • Bogdanov V.L., Grigorenko A.Ya., Sorochenko G.V., Tormakhov N.N. Influence of the shape and geometric parameters of clasps on the strength and holding force of removable orthopedic dentures // J. Math. Sci. – 2023. – 270, N 1. – P. 205–213. – Doi.
 • Bogdanov V.L., Grigorenko O.Ya., Malanchuk V.O., Sorochenko G.V., Tomrakhov M.M. Support reactions of removable partial dentures // Int. Appl. Mech. – 2022. - 58, N 2. - P. 147-153. - Doi.
 • Богданов В.Л., Григоренко О.Я., Чепков І.Б., Одноралов І.В., Кременицький В.В., Сперкач С.О., Трачевський В.С. Аналіз фізико-хімічних властивостей металевих фрагментів корпусів артилерійських снарядів на основі експериментального підходу // Озброєння та військова техніка. – 2022. - №1 (33). – С. 43-56. - Doi.
 • Ermoliev Y., Zagorodny A.G., Bogdanov V.L., Ermolieva T., Havlik P., Rovenskaya E., Komendantova N., Obersteiner M. Robust food-energy-water-environmental security management: stochastic quasigradient procedure for linkage of distributed optimization model under asymmetric information and uncertainty // Cybernetics and Systems Analysis. – 2022. – 58, N 1. – С. 45-57. - Doi.
 • Ermoliev Y., Zagorodny A.G., Bogdanov V.L., Ermolieva T., Havlik P., Rovenskaya E., Komendantova N., Obersteiner M. Linking Distributed Optimization Models for Food, Water, and Energy Security Nexus Management // Sustainability. – 2022. – 14, N 3: 1255. Doi.
 • Bogdanov V.L., Kipnis A.L. Investigation of the Fracture of a Semibounded Body Compressed along a Near-surface Interface Crack // Journal of Mathematical Sciences. – 2021. – 253, N 1. – P. 99-107. - Doi.
 • Булат А.Ф., Богданов В.Л., Трачевський В.В., Бурчак О.В, Сєріков Ю.А. Дослідження механізмів і рушійних сил самоорганізації матриць природних твердих вуглеводнів // Доповіді НАН України. – 2021. - № 3. – С. – 26-32. - Doi.
 • Food-Energy-Water NEXUS for Sustainable Development: Integrated Modeling and Robust Management / Eds by Zagorodny A.G., Ermoliev Yu.M., Bogdanov V.L., Ermolieva T.Yu. et al. – Kyiv: PH “Academperiodyka”, 2020. – 446 p.
 • Guz A.N., Bogdanov V.L., Nazarenko V.M. Fracture of Materials Under Compression Along Cracks. In: Advanced Structure Materials, vol. 138. - Cham: Springer, 2020. – 490 p. – Doi.
 • Guz A.N., Bogdanov V.L., Nazarenko V.M. Three-dimensional problems on loading of bodies along cracks. In: Advanced Structure Materials, vol. 138. - Cham: Springer, 2020. – P. 249 – 439. - Doi.
 • Bogdanov V., Nazarenko V. The Effect of Cracks Interaction in Materials Under Loading Along Cracks. In: Gdoutos E., Konsta-Gdoutos M. (eds.) Proceedings of the Third International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics. ICTAEM 2020. Structural Integrity, vol. 16. - Cham: Springer, 2020. – P. 228-234
 • Богданов В.Л., Григоренко О.Я., Лось В.В., Маланчук В.О., Рущицький Я.Я., Сороченко Г.В., Тормахов М.М. Гвинтовий імплантат. Патент на корисну модель UA 145687 UA 61CB 100 // Бюлетень ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - 28.12.2020. - №24.
 • Bogdanov V.L., Guz A.N., Nazarenko V.M. Unified approach to studying nonclassical problems of fracture mechanics / In: Proceedings of 14th International Conference on Fracture, Gdoutos, E. (ed.). ICF-14 2017, vol. 1, part A. - New York: Curran Associates, 2019. - P. 233-234.
 • Bogdanov V.L., Kipnis A.L. An Approach to Analysis of Fracture of Semi-bounded Body Under Compressing Along Interfacial Near-Surface Crack / In: Proceedings of the Second International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics, Gdoutos E. (ed.). ICTAEM 2019, Structural Integrity, vol. 8: – Cham: Springer, 2019. – P. 110-113.
 • Творець теоретичної і математичної фізики. До 110-річчя від дня народження академіка М.М.Боголюбова / Редкол.: Б.Є.Патон (голова), А.Г.Загородній (заст. голови), В.П.Горбулін, А.Г.Наумовець, В.Г.Кошечко, С.І.Пирожков, В.Л.Богданов [та ін.]; НАН України, Ін-т теор. фізики ім. М.М.Боголюбова, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ: Академперіодика, 2019. – 532 с.
 • Bogdanov V.L., Nazarenko V.M. Analysis of Nonclassical Fracture Problems for Prestressed Bodies with Interacting Cracks // Journal of Mathematical Sciences. – 2018. – 229, N 2. – P. 133-161.
 • Bogdanov V. Analysis of Fracture of Composites Loaded Along Cracks // Proceedings of the First International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics, 17-20 June 2018, Paphos, Cyprus. – Cham: Springer International Publishing AG, 2018. – P. 233-234.
 • Богданов В.Л., Гузь А.Н., Назаренко В.М. Пространственные задачи механики разрушения материалов при действии направленных вдоль трещин усилий. – Киев: ЛИТЕРА ЛТД, 2018. - С. 145-229. - (Современные проблемы механики: в 3-х т. (Под общ. ред. А.Н. Гузя) / 100-летию Национальной академии наук Украины и Института механики им. С.П. Тимошенко посвящается / Т.3. - 2018. - 704 с.).
 • Богданов В.Л., Гузь А.Н., Назаренко В.М. Объединенный подход в неклассических проблемах механики разрушения. - Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 528 с.
 • Богданов В.Л., Жук Я.О., Богданова О.С. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла (навчальний посібник). – К.: ВД «Академперіодика», 2016. – 280 с.
 • Bogdanov V.L., Guz A.N., Nazarenko V.M. Spatial problems of the fracture of materials loaded along cracks (Review) // Int. Appl. Mech. – 2015. - 51, N 5. - P. 489-560. – Doi.
 • Bogdanov V.L., Guz A.N., Nazarenko V.M. Nonclassical problems in the fracture mechanics of composites with interacting cracks // Int. Appl. Mech. – 2015. - 51, N 1. - P. 64-84. – Doi .
 • Bohdanov V.L. Influence of initial stresses on the fracture of a composite material weakened by a subsurface mode III crack // Journal of Mathematical Sciences – 2015. – 205, N 5. – P. 621-634.
 • Guz A.N., Nazarenko V.M., Bogdanov V.L. Combined analysis of fracture under stresses acting along cracks // Archive of Applied Mechanics – 2013. – 83, N 9. – P. 1273-1293.

Співробітники відділу

Сторожук Євген Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник завідувача відділу.

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет

Напрямки наукової діяльності: аналітичні, чисельні та аналітично-чисельні методи розв’язання нелінійних і лінійних задач теорії металевих і композитних оболонок неканонічної форми та оболонок з отворами.

Контактна інформація: stevan@ukr.net, тел +380445967707, корп. ІІІ, к. 7

Основні публікації:
 • Максимюк В.А., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Решение нелинейных задач статики тонких оболочек сеточными методами // Прикл. механика. – 2009. – 45, №1. – С. 41-70.
 • Гузь А.Н., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Нелинейные двумерные задачи статики тонких оболочек с подкрепленными криволинейными отверстиями // Прикл. механика. – 2009. – 45, №12. – С. 4-42.
 • Максимюк В.А., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Вариационно-разностные методы в линейных и нелинейных задачах деформирования оболочек из металлических и композитных материалов (обзор) // Прикл. механика. – 2012. – 48, №6. – С. 3 – 80.
 • Сторожук Е.А., Яцура А.В. Точные решения краевых задач для цилиндрических оболочек некругового поперечного сечения // Прикл. механика. – 2016. – 52, №4. – С. 68 – 81.
 • Сторожук Е.А., Яцура А.В. Аналитически-численное решение задач статики для некруговых цилиндрических оболочек переменной толщины // Прикл. механика. – 2017. – 53, №3. – С. 91 – 103.
 • Сторожук Е.А., Комарчук С.М. Распределение напряжений вокруг кругового отверстия в гибкой ортотропной цилиндрической оболочке эллиптического поперечного сечения // Прикл. механика. – 2018. – 54, №6. – С. 86 – 93.
 • Сторожук Е.А., Максимюк В.А., Чернышенко И.С. Нелинейно-упругое состояние композитной цилиндрической оболочки с прямоугольным отверстием // Прикл. механика. – 2019. – 55, №5. – С. 57 – 68.
 • Кудін О.В., Сторожук Є.А., Чопоров С.В. Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 160 с.
 • Сторожук Є.А. Точний розв’язок геометрично нелінійної задачі для піддатливої на поперечний зсув овальної циліндричної оболонки // Прикл. механіка. – 2022. – 58, №6. – С. 39 – 59.
 • Сторожук Є.А. Нелінійне деформування і стійкість піддатливих на поперечний зсув довгих циліндричних панелей некругового перерізу // Прикл. механіка. – 2023. – 59, №6. – С. 41 – 58.

Чернишенко Іван Семенович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, головний науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет

Напрямки наукової діяльності: фізично та геометрично нелінійна теорія ізотропних і ортотропних оболонок складної геометрії з отворами, чисельні методи та алгоритми розв’язання прикладних задач концентрації напружень, формозміна та формоутворення тонких оболонок обертання, механіка руйнування тіл з концентраторами напружень.

Контактна інформація: desс@inmech.kiev.ua, тел +380445967743, корп. ІІІ, к. 13

Основні публікації:
 • Гузь А.Н., Чернышенко И.С., Шнеренко К.И. Сферические днища, ослабленные отверстиями. – К.: Наук. думка, 1970. – 324 с.
 • Гузь А.Н., Чернышенко И.С., Чехов Вал.Н., Чехов Вик.Н., Шнеренко К.И. Цилиндрические оболочки, ослабленные отверстиями. – К.: Наук. думка, 1974. – 272 с.
 • Гузь А.Н., Чернышенко И.С., Чехов Вал.Н., Чехов Вик.Н., Шнеренко К.И. Теория тон-ких оболочек, ослабленных отверстиями. – К.: Наук. думка, 1980. – 636 с. (Методы расчета оболочек: в 5-ти т. Т.1.).
 • Гузь А.Н., Макаренков А.Г., И.С.Чернышенко. Прочность конструкций РДТТ. – М.: Машиностроение, 1980. – 244 с.
 • Гузь А.Н., Космодамианский А.С., Шевченко В.П., … Чернышенко И.С. и др. Концентрация напряжений. – К.: «А.С.К.», 1998. – 387 с. (Механика композитов: в 12-ти т. Т.7.).
 • Максимюк В.А., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Решение нелинейных задач статики тонких оболочек сеточными методами // Прикл. механика. – 2009. – 45, №1. – С. 41-70.
 • Гузь А.Н., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Нелинейные двумерные задачи статики тонких оболочек с подкрепленными криволинейными отверстиями // Прикл. механика. – 2009. – 45, №12. – С. 4-42.
 • Максимюк В.А., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Вариационно-разностные методы в линейных и нелинейных задачах деформирования оболочек из металлических и композитных материалов (обзор) // Прикл. механика. – 2012. – 48, №6. – С. 3 – 80.

Бабич Степан Юрійович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник

Освіта: Ужгородський національний університет, математичний факультет.

Напрямки наукової діяльності: Розробка методів розв’язування контактних задач для тіл з початковими напруженнями і пов’язаними з ними задачами розповсюдження поверхневих хвиль Релея для попередньо напружених тіл з криволінійними границями (циліндр, сфера).

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38597

Контактна інформація: babich_sy@ukr.net, тел +380445967738, корп. ІІІ, к.5

Основні публікації:
 • Гузь О.М., Бабич С.Ю., Рудницький В.Б. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями. - К.:Вища школа, 1995. - 304 с.
 • Гузь А.Н., Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Статика и динамика упругих оснований с начальными (остаточными) напряжениями. - Кременчуг “Press-line”, 2007. - 795c.
 • Гузь А.Н., Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Смешанные задачи для упругого основания с начальными напряжениями. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 468c.
 • Guz A.N., Babich S.Yu., Rudnitsky V.B. Contact problems for elastic bodies with initial stresses: Focus on Ukrainian research // Appl. Mech. Rew. - 1998. - 51, № 5. - P. 343-371.
 • Babich S.Yu., Guz A.N., Rudnitsky V.B. Contact problems for elastic bodies with initial (residual) stresses (Part I). - Problems of tribology. – 2002. – N 2. – p. 34-51.
 • Babich S.Yu., Guz A.N., Rudnitsky V.B. Contact problems for elastic bodies with initial (residual) stresses (Part II).- Problems of tribology. – 2002. – N 3,4. – p. 12-35.
 • Babich, S.Yu., Guz, A.N., Rudnitskii V.B. Contact problems for prestressed elastic bodies and rigid and elastic punches \ Int. Appl. Mech. – 2004. – 40, N 7. – P. 744-765.
 • Babich S.Yu., Glukhov Yu.P., Guz A.N. Dynamics of a prestressed incompressible layered half-space under moving load // Int. Appl. Mech. – 2008. – 44, N 3. – P. 268 – 285.
 • Babich S.Yu., Glukhov Yu.P., Guz A.N. A dynamic problem for a prestressed compressible layered half-space // Int. Appl. Mech. – 2008. – 44, N 4. – P. 388-405.
 • Babich S.Yu., Glukhov Yu.P. Bending a Plate on Prestressed Elastic Foundation Under Live Static Load // Int. Appl. Mech. – 2017. – 53, N 3. – P. 287-299.
 • Babich S.Yu., Dikhtyaruk N.N., Degtyar S.V. Contact Problem for Two Identical Strips Reinforced by Periodically Arranged Fasteners with Initial Stresses // Int. Appl. Mech. – 2019. – 55, N 6. – P. 629-635.
 • Babich S.Yu., Dikhtyaruk N.N. Load Transfer from an Infinite Inhomogeneous Stringer to a Prestressed Elastic Strip Clamped at One Edge // Int. Appl. Mech. – 2020. – 56, N 6. – P. 708-716.
 • Babich S.Yu., Glukhov Yu.P. On One Dynamic Problem for a Multilayer Half-Space with Initial Stresses // Int. Appl. Mech. – 2021. – 57, N 1. – P. 43-52.

Багно Олександр Михайлович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет

Напрямки наукової діяльності: розвиток тривимірної лінеаризованої теорії гідропружності для тіл з початковими напруженнями та в'язкою рідиною стосовно вирішення конкретних завдань динаміки; чисельно-аналітичного дослідження хвильових процесів в пружно-рідинних системах, що складаються з в'язкої стисливої рідини і пружних тіл, підданих початковим деформаціям.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38745

Контактна інформація: alexbag2016@gmail.com, desс@inmech.kiev.ua, тел +380445967707, корп.. ІІІ, к. 9

Основні публікації:
 • Гузь А.Н., Багно А.М. Влияние начальных напряжений на квазилэмбовские моды в гидроупругих волноводах // Прикл. механика. – 2020. – 56, № 1. – С. 4 – 22.
 • Багно А.М. Распространение волн в упругом полупространстве, взаимодействующем с вязким жидким слоем // Прикл. механика. – 2020. – 56, № 6. – С. 57 – 68.
 • Гузь О.М., Багно О.М. Вплив початкових напружень на хвилі в системі «шар в’язкої рідини – пружний стисливий півпростір» // Прикл. механіка. – 2021. – 57, № 1. – С. 3 – 19.

Жук Олександр Петрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту

Напрямки наукової діяльності:
 • Механіка деформівного твердого тіла
 • Акустика і хвилі
 • Взаємодія акустичних хвиль з твердими і еластичними частинками в рідині
 • Акустичні радіаційні сили

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18296

Контактна інформація: opzhuk1939@gmail.com, тел +380445967743, корп.. ІІІ, к. 11

Основні публікації:
 • Zhuk, A.P., Zhuk, Y.A. Effect of Radiation Force on a Flexible Spherical Particle at the Free Liquid Surface (2020) International Applied Mechanics, 56 (6), pp. 690-699. DOI: https://doi.org/10.1007%2fs10778-021-01045-x
 • Zhuk, A.P., Zhuk, Y.A. On the Acoustic Radiation Force Acting Upon a Rigid Spherical Particle Near the Free Liquid Surface (2018) International Applied Mechanics, 54 (5), pp. 544-551. https://doi.org/10.1007%2fs10778-018-0907-x
 • Guz, A.N., Zhuk, A.P., Bagno, A.M. Dynamics of Elastic Bodies, Solid Particles, and Fluid Parcels in a Compressible Viscous Fluid (Review) (2016) International Applied Mechanics, 52 (5), pp. 449-507. https://doi.org/10.1007%2fs10778-016-0770-6
 • Guz, A.N., Zhuk, A.P. Effect of Acoustic Radiation in a Viscous Liquid on a Spherical Drop of Ideal Liquid (2014) International Applied Mechanics, 50 (6), pp. 605-614. https://doi.org/10.1007%2fs10778-014-0659-1
 • Zhuk, A.P., Kubenko, V.D., Zhuk, Y.A. Acoustic radiation acting on a liquid sphere in a circular cylinder filled with a fluid (2013) International Applied Mechanics, 49 (5), pp. 501-511. https://doi.org/10.1007%2fs10778-013-0584-8
 • Zhuk, A.P., Kubenko, V.D., Zhuk, Y.A. Acoustic radiation force on a spherical particle in a fluid-filled cavity (2012) Journal of the Acoustical Society of America, 132 (4), pp. 2189-2197. https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2009.06.003
 • Guz, A.N., Zhuk, A.P. 7102556771;7005528273; Dynamics of a rigid cylinder near a plane boundary in the radiation field of an acoustic wave (2009) Journal of Fluids and Structures, 25 (7), pp. 1206-1212. https://doi.org/10.1016%2fj.jfluidstructs.2009.06.003
 • Zhuk, A.P. Dynamics of a spherical particle near a flat liquid boundary under acoustic radiation forces (2008) International Applied Mechanics, 44 (11), pp. 1223-1232. 10.1007/s10778-009-0144-4
 • Guz, A.N., Zhuk, A.P. Motion of solid particles in a liquid under the action of an acoustic field: The mechanism of radiation pressure (2004) Prikladnaya Mekhanika, 40 (3), pp. 11-34.
 • А.Н.Гузь, А.П.Жук, Ф.Г.Махорт. Волны в слое с начальными напряжениями. – К.: Наук. думка, 1978. – 103с.

Максимюк Володимир Ананійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка

Напрямки наукової діяльності: Методи й алгоритми для чисельного розв’язування нелінійних вироджуваних задач теорії композитних оболонок.

Контактна інформація: volmak@ukr.net, тел +380445967743, корп. ІІІ, к. 13

Основні публікації:
 • Концентрация напряжений / Гузь А.Н., Космодамианский А.С., Шевченко В.П.,…, Максимюк В.А.,... и др. – К.: «А.С.К.», 1998. – 387с. – (Механика композитов: В 12-ти т.; Т. 7).
 • Максимюк В.А. Природа фізичної економії як науки // Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: колективна монографія / За ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука та О.В. Ходаківської. –К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2013. – 502с. –С. 27–50.
 • Максимюк В.А. Физически нелинейные задачи теории ортотропных композитных оболочек с криволинейным отверстием // Прикл. механика - 1998. – 34, № 9. – С.28–32.
 • Максимюк В.А., Сторожук Е.А., Чернышенко И.С. Вариационно-разностные методы в линейных и нелинейных задачах деформирования оболочек из металлических и композитных материалов (обзор) // Прикл. механика. – 2012. – 48, №6. – С. 3 – 80.
 • Максимюк В.А., Сущенко Е.А., Фетисов И.Б. Методика измерения динамических характеристик исполнения музыкальных произведений на ударных инструментах средствами тензометрии // Прикл. механика. – 2020. – 56, №2. – С. 71 – 77.
 • Володимир Максимюк. Закон всесвітнього тяжіння у формі радіусів монад Миколи Руденка // Світогляд. – 2021.–16(4). –С. 33.

Глухов Юрій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет

Напрямки наукової діяльності:Дослідження хвильових процесів у попередньо деформованих пружних шаруватих тілах під дією рухомих навантажень.

Контактна інформація: gluchov.uriy@gmail.com, тел +380445967710, +380675597746, корп. ІІІ, к. 17

Основні публікації:
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Гузь А.Н. Динамика слоистого сжимаемого предварительно напряженного полупространства при воздействии подвижной нагрузки // Прикл. механика. – 1986. – 22, №9. – С. 8 – 15.
 • Глухов Ю.П. К определению критических скоростей движения нагрузки по пластине, лежащей на несжимаемом предварительно деформированном полупространстве // Прикл. механика. – 1986. – 22, №10. – С. 57 – 62.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Гузь А.Н. К решению задачи о воздействии подвижной нагрузки на двухслойное полупространство с начальными напряжениями // Прикл. механика. – 1988. – 24, № 8. – С. 55 – 60.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Чернушенко И.И. Контактная задача для предварительно напряженной полуплоскости в случае системы жестких штампов с учетом сил трения // Прикл. механика. – 1990. – 26, № 2. – С. 93 – 98.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Гузь А.Н. Об одной динамической задаче для слоистого сжимаемого полупространства с начальными напряжениями // Прикл. механика. – 2008. – 44, № 3. – С. 36 – 54.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Гузь А.Н. Динамика слоистого несжимаемого полупространства с начальними напряжениями при воздействии подвижной нагрузки // Прикл. механика. – 2008. – 44, № 4. – С. 35 – 55.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Гузь А.Н. Определение реакции на движущуюся нагрузку двухслойного упругого полупространства с начальными напряжениями с применением комплексных потенциалов // Прикл. механика. - 2008. – 44, № 5. – С. 3 – 15.
 • Глухов Ю. П. Динамика многослойного предварительно напряженого полупространства при воздействии подвижной загрузки // Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – C. 53 – 58.
 • Глухов Ю. П. Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки // Доповіді НАН України. – 2011. – № 7. – C. 52 – 57.
 • Глухов Ю. П. Многослойная предварительно напряженная плита на жестком основании при воздействии подвижной нагрузки. Плоская задача // Доповіді НАН України. – 2011. – № 11. – C. 65 – 69.
 • Глухов Ю. П. Об одной динамической задаче для многослойной плиты на жестком основании // Доповіді НАН України. – 2011. – № 8. – C.48 – 53. 12. Глухов Ю. П. Динамика многослойной предварительно напряженной плиты на жестком основании при воздействии подвижной загрузки // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – C.70 – 75.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Изгиб пластины на упругом основании при воздействии подвижной нагрузки // Прикл. механика. – 2017. – 53, № 3. – С. 1 – 14.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Корнієнко В.Ф. До задачі розповсюдження поверхневих хвиль Релея в попередньо напружених тілах з криволінійними границями //Доповіді НАН України. – 2019. – № 10. – C. 21 – 28.
 • Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Об одной динамической задаче для многослойного полупространства с начальными напряжениями // Прикл. механика. – 2021. – 57, № 1. – С. 54 – 63.
 • Гузь А.Н., Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Статика и динамика упругих оснований с начальными (остаточными) напряжениями. – Кременчуг: Издательство «Кременчуг», 2007. – 795 c.
 • Гузь А.Н., Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Смешанные задачи для упругого основания с начальными напряжениями. – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 468 c.

Корнієнко Вікторія Федорівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський національний університет будівництва і архітектури

Напрямки наукової діяльності: вивчення нелінійної динамічної еволюції гнучких протяжних елементів з нелінійно-пружними і непотенціальними в’язкопружними характеристиками та дослідженням чисельними методами гармонічних коливань і хвиль в п’єзоелектричних та пружних тілах.

Контактна інформація: vf_kornienko@ukr.net, тел +380445967707, корп. ІІІ, к.9

Основні публікації:
 • Meish V.F., Meish Yu.A., Kornienko V.F. Dynamics of the Three-layer Shells of Different Geometry with a Piece-wise Homogeneous Filler under Distributed Loads (2021) International Applied Mechanics, 57 (6), pp. 659-668. DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-022-01116-7
 • Shul’ga N.A., Grigor’eva L.O., Kornienko V.F. Harmonic thickness vibrations of inhomogeneous elastic layers with curved boundaries (2011) International Applied Mechanics, 47 (1), pp. 62-69. DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-011-0443-4
 • Bezverkhii A.I., Kornienko V.F., Shul’ga N.A. Forced Spatial Vibrations of Anchor Cable Systems (2001) International Applied Mechanics, 37 (9), pp. 1222-1228. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1013246818698
 • Bezverkhii A.I., Kornienko V.F., Shul’ga N.A. The Viscoelastic Effect of the Cable on the Dynamics of an Underwater Towed System Suspended from a Buoy (2001) International Applied Mechanics, 37 (8), pp. 1055-1061. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1013074604816

Щурук Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет

Напрямки наукової діяльності: Вивчення хвильових процесів в циліндричних ортотропних оболонках, які містять ідеальну або в’язку стисливу рідину в загальному випадку неосесиметричних коливань; дослідження хвильових процесів у попередньо деформованих пружних півпросторах, які взаємодіють з шаром в’язкої стисливої рідини; хвильові процеси в попередньо деформованому шарі, що знаходиться на стисливому в’язкому рідкому напівпросторі.

Контактна інформація: prikl@inmech.kiev.ua, тел +380445966292, корп. І, к. 313

Основні публікації:
 • Динамика тел, взаимодействующих со средой (Гузь А.Н., Маркуш Ш.,Пуст Л. и др.). Под ред. А.Н.Гузя. – Киев: Наук.думка, 1991. – 392 с.
 • Багно А.М., Гузь А.Н., Щурук Г.И. Особенности неосесимметричного волно-вого процесса в ортотропной оболочке типа С.П.Тимошенко, содержащей вяз-кую жидкость // Прикл. механика. – 1990. – 26, №12 –С. 22-28.
 • Багно О.М., Щурук Г.І. Особливості хвильового процесу в системі пружний шар – в’язка рідина // Доп. АН України. – 1993. – №9. – С.52 – 56.
 • Багно А.М., Гузь А.Н., Щурук Г.И. Волны в упругом предварительно напря-женном сжимаемом слое, взаимодействующем с идеальной жидкостью // Прикл. механика. – 1994 – 30, №2 –С.3-10.
 • Багно А.М., Гузь А.Н., Щурук Г.И. Влияние вязкости жидкости на волны в уп-ругом предварительно деформированном сжимаемом слое, взаимодействующим с жидкой средой // Прикл. механика. – 1994 – 30, №9 –С.3-8.