Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенко НАН України - Конференції

2023 рік

2023.12.03

Світлини з Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми механіки” до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка

2023.11.20

Матеріали Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми механіки” до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка

2023.11.09

Програма конференції «Актуальні проблеми механіки» (до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка)

2023.10.03

Теми доповідей прийнятих на наукову конференцію «Актуальні проблеми механіки» (до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка)

2023.05.04

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми механіки»
(до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка)

буде проведена 14-16 листопада 2023 року під егідою Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України за адресою інституту: вул. П. Нестерова, 3, 03057, м. Київ, Україна. Співорганізаторами конференції виступають провідні наукові установи України в галузі механіки. Доповіді на конференції можна буде представляти або очно, або в онлайнрежимі. Робочі мови конференції – українська та англійська. Приймаються доповіді, які відповідають тематиці журналу «Прикладна механіка» («International Applied Mechanics» в англійському перекладі).

Анотації доповідей (розміром до двох повних сторінок формату А4) англійською або українською мовою, оформлені в текстовому редакторі Word за прийнятими в журналі «Прикладна механіка» правилами оформлення (стосовно шрифту, його розміру, математичних формул, формату представлення рисунків, посилань) повинні бути надіслані в електронному вигляді до оргкомітету конференції до 14 вересня 2023 року включно. Анотації повинні містити ініціали і прізвища авторів з їхніми контактними даними (повна назва та адреса організації, де виконана робота, із зазначенням міста, країни, електронної адреси) та зазначенням автора, з яким буде вестися листування.

Анотації доповідей необхідно надсилати на одну з e-mail адрес:
inst_mech@inmech.kiev.ua; prikl@inmech.kiev.ua; caf-vmi@ukr.net.

Більш докладніша інформація про конференцію міститься в приєднаних файлах:Перше інформаційне повідомлення” та “Зразок для анотацій”.


International scientific conference «Actual Problems of Mechanics»
(to the 145th anniversary of the birth of S.P. Timoshenko)

will be held on November 14-16, 2023, under the auspices of the S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine at the institute's address: P. Nesterova str., 3, 03057, Kyiv, Ukraine. The conference's coorganizers are leading scientific institutions in Ukraine in mechanics. The lectures at the conference can be presented either in person or virtual. The working languages of the conference are Ukrainian and English. We will consider the lectures that correspond to the subject of the journal «Applied Mechanics» («International Applied Mechanics» in English translation).

Annotations of lectures (up to two full pages of A4 format) in English or Ukrainian, designed in a Word text editor according to the rules adopted in the journal «Prykladna mekhanika» (regarding the font, its size, mathematical formulas, the format of presentation of figures, links) must be sent electronically to the organizing committee of the conference by September 14, 2023, inclusive. Annotations should contain the initials and surnames of the authors with their contact details (full name and address of the organization where the work was performed, indicating the city, country, and e-mail address) and an indication of the author with whom the Organizing Committee will be in correspondence.

The annotations should be sent to one of the e-mail addresses:
inst_mech@inmech.kiev.ua; prikl@inmech.kiev.ua; caf-vmi@ukr.net.

More detailed information about the conference is in the attached files:First Information Letter” and “Sample Form for Annotation”.