Історія інституту та визнання світовою спільнотою

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Історія інституту та визнання світовою спільнотою

При аналізі діяльності за тривалий період (в даному випадку – за 100 років) наукового підрозділу, що займається фундаментальними проблемами природничих та технічних наук, одним із першочергових моментів, мабуть, є з'ясування ступеня визнання світовим науковим співтовариством наукових результатів, отриманих цим підрозділом. Нижче розглядається вищесформульований аналіз стосовно Інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ.

 1. Про виділення двох періодів у розвитку інституту механіки
 2. Перший період (1918 – 1958 р.)
 3. Критерій визнання світовим науковим співтовариством
 4. Другий період (з 1959 р. і до теперішнього часу)
 5. Видатні вчені, що працювали і працюють в інституті
 6. Наукові премії та нагороди

Про виділення двох періодів у розвитку інституту механіки

У зв'язку з наближенням столітнього ювілею в короткій формі наводяться відомості про визнання світовим науковим співтовариством наукових результатів, отриманих вченими Інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ протягом усього часу його існування. Безумовно, у короткій формі не можна відзначити всі наукові результати фахівців інституту, які отримали визнання; у зв'язку з цим ставилася більш певна мета – відзначити результати фахівців інституту, які здобули визнання світовою науковою спільнотою. Все ж таки доцільно зазначити, що навіть досягнення вищесформульованої певної мети не завжди може бути узгоджено прийнятим усіма членами світового наукового співтовариства, оскільки у світовому науковому співтоваристві, мабуть, принаймні на думку автора цієї статті, ще не сформувалися досить загальноприйняті критерії визнання світовим науковим співтовариством наукових результатів, отриманих окремими науковими центрами.

Для зручності аналізу та викладу його результатів, дослідження вчених Інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ поділено на два періоди:
 • перший період включає перші сорок років роботи інституту (1918 – 1958 рр.);
 • другий період включає наступні роки роботи інституту (з 1959 р. і до теперішнього часу).
Очевидно, що наведене вище виділення двох періодів роботи інституту є досить умовним; все ж таки такий поділ є доцільним, оскільки він відповідає різним підходам на зазначених двох періодах при оцінці визнання світовим науковим співтовариством наукових результатів інституту, отриманих протягом цих періодів.

Так, у перший період (1918 – 1958 рр.) можна вважати, що визнання світовою науковою спільнотою здебільшого визначалося діяльністю двох класиків науки ХХ століття: Степана Прокоповича Тимошенко > (23.12.1878 – 29.05.1972) та Микола Миколайовича Боголюбова (21.08.1909 – 13.02.1992); з часом значимість досліджень та діяльності цих великих учених лише збільшується, коротка інформація з цього питання викладена далі. У другий період (з 1959 р. і до теперішнього часу) визнання світовим науковим співтовариством визначалося діяльністю наступних поколінь вчених інституту, зокрема й нинішнім поколінням; коротку інформацію з цього питання викладено далі.

Додаткові відомості щодо роботи Інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ можна отримати з інформаційних видань [10, 11, 12, 13], що видавались, відповідно, до 60-ї, 70-ї, 80-ї та 90-ї річниці інституту.

Примітка. Доцільно визнати, що є й міркування об'єктивного характеру, що свідчать про необхідність виділення вищезазначених двох періодів у розвитку інституту. Справа в тому, що протягом кількох перших років другого періоду (з 1959 р. і до теперішнього часу) до інституту щорічно приймали велику групу молодих випускників механіко-математичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка та інших вузів України; паралельно також розширювалася тематика досліджень інституту на користь ракетобудування та авіабудування.

Перший період (1918 – 1958 рр.)

У цьому пункті наведемо коротку інформацію про визнання світовим науковим співтовариством результатів Інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ у вказаному періоді. Як уже зазначалося вище, визнання інституту в зазначений період визначається діяльністю, в основному, двох класиків науки ХХ століття: С.П.Тимошенко та Н.Н.Боголюбова; у зв'язку з цим нижче наведено окремі короткі відомості, які стосуються цих двох знаменитих учених.

С.П.Тимошенко (23.12.1878 – 29.05.1972)

Організатор та перший директор (1918 – 1920) Інституту механіки (тоді Інститут технічної механіки УАН). Народився у селі Шпотівка Конотопського повіту Чернігівської губернії (нині Сумська область, Україна). Член багатьох академій різних країн, почесний доктор багатьох університетів та вищих технічних навчальних закладів.

У 1920 р. С.П.Тимошенко емігрував (Югославія, США). У 1920 – 1922 рр. працював у політехнічному інституті у м. Загребі (Югославія). Починаючи з 1922 р., більшу частину своєї активної науково-педагогічної діяльності С.П.Тимошенко провів у США та після її фактичного завершення з 1960 р. жив у Німеччині. У США С.П.Тимошенко працював у компанії «Вестингауз», був професором Мічиганського (1927 – 1936) та Станфордського (1936 – 1960) університетів. Слід зазначити, що у США С.П.Тимошенко є загальновизнаним засновником інженерної механіки.

В даний час у світовому науковому співтоваристві механіків та інженерів-механіків (як у англомовних фахівців, так і у російськомовних фахівців), С.П.Тимошенко є загальновизнаним авторитетом, він зробив істотний внесок у формування та розвиток різних напрямків механіки. Йому належать загальновідомі результати теорії пружності, опору матеріалів, статики споруд, теорії пластин та оболонок, стійкості пружних систем, теорії коливань та інших напрямів інженерної механіки. Широко відомі його дослідження з історії створення науки про опір матеріалів та формування інженерної освіти. Всесвітню популярність здобули результати С.П.Тимошенко щодо формування модельних уявлень при створенні теорій стрижнів, пластин та оболонок; так, усім фахівцям відома так звана модель типу Тимошенко, що дозволяє врахувати вплив зсувних деформацій теорії тонкостінних систем.

Одним із найунікальніших і загальновизнаних досягнень С.П.Тимошенко є створення серії монографій з основних напрямів інженерної механіки; ці монографії спочатку були опубліковані англійською мовою і видані США [77 – 89], у наступні роки більшість монографій було переведено російською мовою [36 – 45]. Зазначені монографії є ​​актуальними і в наш час; на цих монографіях виховувалися та виховуються багато поколінь англомовних та російськомовних фахівців з інженерної механіки. Перебуваючи поза Батьківщини, С.П.Тимошенко через створені ним монографічні видання істотно впливав на підготовку вітчизняних фахівців.

Степан Прокопович завжди ставився з повагою до Батьківщини та до рівня вітчизняної підготовки фахівців з інженерних спеціальностей. Так, в останній монографії [44], що вийшла російською за життя С.П.Тимошенко, він перед передмовою написав такі слова: «Батьківщині моїй і російському інженерному генію присвячую свої збори». Наведені слова гідно характеризують життя, діяльність та досягнення покійного Степана Прокоповича.

Додаткові відомості про життя, діяльність та досягнення великого вченого та класика науки ХХ-го століття С.П.Тимошенко можна отримати з короткої статті [9] та «Спогадів» [45] С.П.Тимошенко, опублікованих російською мовою в 1993 р.

Н.Н.Боголюбов (21.08.1909 – 13.02.1992)

Творець (разом з Н.М.Криловим) всесвітньо відомої та загальновизнаної наукової школи з нелінійної механіки. У період 1925 – 1950 р.р. М.М.Боголюбов був науковим співробітником кафедри математичної фізики в Інституті будівельної механіки АН УРСР (нині Інститут механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ). Народився в м. Нижній Новгород; Н.Н.Боголюбов був членом багатьох іноземних академій, почесним доктором (honoris causa) багатьох іноземних університетів, лауреатом багатьох наукових нагород та медалей. Обраний членом-кореспондентом (1939 р.) та академіком (1948) НАНУ, академік АН СРСР (1953 р.).

Н.Н.Боголюбов з раннього дитинства виявив дивовижні математичні здібності та з 13-річного віку бере участь у роботі семінару академіка М.М.Крилова, свого видатного вчителя, а у віці 15 років пише свою першу наукову роботу. Починаючи з 1932 р., Н.Н.Боголюбов та Н.М.Крилов почали розвиток нового математичного спрямування – теорії нелінійних коливань, яку вони назвали нелінійною механікою.

Слід зазначити, що ідеї та методи Н.Н.Боголюбова по суті визначили формування нового наукового спрямування – нелінійної механіки; докладніше цей процес розглянуто фахівцями у ювілейній статті [27]. У [27] зазначається: «Ідеї Н.Н.Боголюбова та її фундаментальні результати у сфері нелінійної механіки утворили основу багатьох сучасних досліджень, у таких галузях як: загальна механіка; механіка суцільних середовищ; небесна механіка; механіка твердого тіла та гіроскопічні системи; теорія стійкості руху; теорія керування, регулювання та стійкості; механіка космічних польотів; дослідження коливань механічних систем; математична екологія та інші напрями науки та техніки».

Научные результаты Н.Н.Боголюбова, относящиеся к построению нелинейной механики и полученные им в «киевский период» его деятельности, вошли в широкоизвестные монографии [2, 16 – 25, 64 – 68], которые в настоящее время являются классическими. Периодизация в жизни и деятельности Н.Н.Боголюбова приведена в статье [34]; при этом выделены следующие периоды: Киевский (1925 – 1950, включая работу в Уфе в 1941 – 1943), Саровский (1950 – 1953), Московско-дубненский (1953 – 1992). Необходимо отметить, что монография [25] опубликована в 2005 г., но в заглавии указаны годы получения и публикации результатов (1932 – 1940 гг.); таким образом, результаты также относятся к «киевскому периоду». Целесообразно отметить, что при формировании нелинейной механики исследовались не только вопросы математического характера, но и рассматривалось применение нелинейной механики к решению ряда проблем техники, о чем свидетельствуют также и названия монографий [17 – 20]. В «киевский период» деятельности Н.Н.Боголюбов был также профессором Киевского университета.

В настоящее время нелинейная механика активно развивается в ряде научных центров в различных странах мира. Основанная Н.М.Крыловым и Н.Н.Боголюбовым киевская научная школа по нелинейной механике широко известна в научном мире и пользуется заслуженным уважением. В этой школе сформировались известные ученые, например, академик НАНУ Ю.А.Митропольский (сотрудник Института механики в 1946 – 1950 гг., директор Института математики в 1958 – 1988 гг.), 100-летию со дня рождения которого посвящена статья [26].

В «московский период» жизни и деятельности Н.Н.Боголюбов был профессором Московского университета, академиком-секретарем отделения математики в АН СССР и руководителем большого международного научного центра – Объединенного Института ядерных исследований в Дубне. Он создал научные школы по теоретической физике в Москве и Дубне. В этот период Н.Н.Боголюбов активно сотрудничал с учеными Украины. Так, он был организатором и первым директором Института теоретической физики в Академии наук Украины.

Как ученый, Н.Н.Боголюбов представлял собой уникальное явление – одновременно он был механик, математик и физик; в этом многообразии он продолжил традиции классиков науки предыдущих веков. Дополнительные сведения о жизни и деятельности этого знаменитого ученого приведены в обзорных статьях [27, 34].

Информацию об уникальной широте научных интересов Н.Н.Боголюбова и о фундаментальности полученных им научных результатов можно получить из «Собрания научных трудов» (в 12 томах) [1], опубликованных Российской академией наук в серии «Классики науки».

Примечания. Безусловно, в первый период развития Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ, который достаточно условно определен как первые 40 лет (1918 – 1958 гг.), ученые института также получили еще ряд известных результатов. В качестве примера можно указать академика НАНУ Н.В.Корноухова, получившего Государственную премию СССР в 1950 г. за монографию [15], и проф. д.т.н. Д.В.Вайнберга, получившего Премию им. Б.Г.Галеркина АН СССР в 1952 г. за монографию [3]. Все же научные результаты сотрудников института, получившие признание мирового научного сообщества, определялись, в значительной мере, деятельностью таких знаменитых ученых, как С.П.Тимошенко и Н.Н.Боголюбов. В настоящее время отмеченная ситуация – это уже история института, но с течением времени значение знаменитых ученых лишь увеличивается.

Критерий признания мировым научным сообществом

Рассматриваемый критерий предложен в статье [6]; ниже рассмотрим этот критерий и комментарии к нему, следуя, в основном [6].

Прежде всего отметим, что признание мировым научным сообществом научных результатов, полученных отдельными коллективами или отдельными учеными, представляется весьма сложным и многогранным процессом, в котором сочетаются объективные мотивы и традиционные устремления отдельных научных школ и отдельных ученых. Столь сложная ситуация частично связана с тем, что в настоящее время, по-видимому, еще не сформировались достаточно согласованные критерии признания мировым научным сообществом научных результатов, полученных отдельными научными коллективами или отдельными учеными; возможно, в силу многогранности науки, как социального явления, достаточно согласованного обсуждаемого критерия и не может быть сформировано. Все же критерий, предложенный в [6], является, по-видимому, сравнительно объективным и достаточно взвешенным применительно к оценке научных результатов, полученных сотрудниками Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ во второй период развития института (с 1959г. и по настоящее время).

Критерий включает две позиции. Первая позиция заключается в публикации обобщающих статей, содержащих обсуждаемые научные результаты, по заказу ведущих англоязычных научных журналов. Вторая позиция заключается во включении обсуждаемых научных результатов в англоязычные издания энциклопедического характера.

Рассмотрим ряд комментариев, относящихся к вышесформулированному критерию признания мировым научным сообществом научных результатов, полученных отдельными научными коллективами и отдельными учеными.

 1. Прежде всего отметим, что этот критерий относится к широкому кругу научных результатов, полученных научными коллективами и отдельными учеными; выдающиеся же результаты, как правило, отмечаются общеизвестными международными премиями.
 2. Критерий относится к результатам научных коллективов или к результатам отдельного ученого, которые, как правило, представлены в серии публикаций. К рассматриваемому критерию, по-видимому, не могут относиться показатели, полученные библиометрическими подходами (основанными на оценке цитируемости), так как количество цитирований относится только к отдельной публикации.
 3. Безусловно, отдельные публикации, содержащие выдающиеся научные результаты, получают признание мировым научным сообществом; такие результаты, как правило, отмечаются общеизвестными международными премиями и соответствующие публикации имеют достаточно высокие показатели цитируемости.
 4. К рассматриваемому критерию, по-видимому, также не могут относиться показатели по участию в международных научных проектах, так как указанное участие является лишь способом получения научных результатов и не является оценкой их качества.
 5. К рассматриваемому критерию, по-видимому, не могут относиться показатели по изданию монографий в англоязычных издательствах, так как в настоящее время планы издательств, в значительной мере, определяются стремлением получить прибыль при реализации тиража и не всегда свидетельствуют об уровне результатов, излагаемых в монографиях.
 6. К рассматриваемому критерию, по-видимому, также не могут относиться показатели по участию в международных научных конференциях, так как в настоящее время доклад на указанной конференции, в значительной мере, определяется уплатой оргвзноса (в ряде случаев – достаточно значительных размеров), а не уровнем излагаемых в докладе результатов.
 7. Безусловно, вышесформулированный критерий не является всеохватывающим и универсальным, он может быть дополненным и специализированным к отдельным научным направлениям. Все же вышесформулированный критерий является достаточно информативным при анализе полученных и уже сформировавшихся научных результатов с точки зрения признания их мировым научным сообществом.

Следует также отметить, что обсуждаемый критерий представляется четко сформулированным и строго определенным, так как он учитывает показатели только по двум вышесформулированным позициям; значимость указанных двух позиций с точки зрения оценки признания мировым научным сообществом, по-видимому, не должна вызывать сомнений.

Второй период (с 1959 г. и по настоящее время)

В настоящем пункте рассмотрим применение критерия предыдущего пункта к анализу признания мировым научным сообществом научных результатов ученых Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ, которые были получены во втором периоде развития института (с 1959 г. и по настоящее время). Излагаемая информация, относящаяся к оценке научных результатов по конкретным научным направлениям, основана на сведениях, содержащихся в публикациях в англоязычных изданиях, которые приведены в списке литературы к настоящей книге; в связи с этим список литературы к настоящей книге является достаточно обширным.

Следует также отметить, что в список литературы к настоящей книге включены только многотомные, в том числе и двухтомные, издания по механике, опубликованные во второй период развития института (с 1959 г. и по настоящее время); информацию по исчерпывающему перечню всех монографических изданий за указанный период можно получить из информационных изданий [10, 11, 12, 13], издаваемых, соответственно, к 60-и, 70-и, 80-и и 90-летиям Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ. Необходимо также отметить, что ученые института за рассматриваемый период, наряду с многочисленными научными монографиями, создали ряд учебников; в качестве примера можно указать один из лучших учебников, опубликованных на русском языке, по теоретической механике [14], отмеченный Государственной премией Украины.

Информация о научных направлениях института, результаты по которым получили признание мировым научным сообществом в соответствии с критерием предыдущего пункта настоящей главы, группирована в три части. В первую часть включены научные направления, в которых информация представлена по первой позиции (публикация обобщающих статей, содержащих обсуждаемые результаты, в ведущих англоязычных журналах) и по второй позиции (включение обсуждаемых результатов в англоязычные издания энциклопедического характера) применяемого критерия признания мировым научным сообществом полученных научных результатов. Во вторую часть включены научные направления, в которых информация представлена только по второй позиции (включение обсуждаемых результатов в англоязычные издания энциклопедического характера) применяемого критерия. В третью часть включены научные направления, в которых информация представлена только по первой позиции (публикация обобщающих статей, содержащих обсуждаемые результаты, в ведущих англоязычных журналах) применяемого критерия признания мировым научным сообществом полученных научных результатов.

Ниже рассмотрим отдельно сведения, относящиеся к вышеотмеченным трем частям.

1. Научные направления с информацией по первой и второй позициям критерия признания мировым сообществом

В настоящее время в Институте механики им. С.П.Тимошенко НАНУ необходимо отметить четыре следующих научных направления, которые соответствуют вышеуказанным условиям.

 1. Механика композитов, включая нанокомпозиты.

  Первая позиция определяется специальным выпуском [71] известного журнала «Applied Mechanics Reviews» (США), включающем 5 статей, и обзорными статьями [47, 56].

  Вторая позиция определяется включением статьи [58] в издание [59] (в 7-и томах) энциклопедического характера.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению включены в издания [29] (в 3-х томах) и [33] (в 12-и томах) на русском языке, в 2-е монографии на английском языке и в ряд монографий на русском языке. Целесообразно отметить, что издание [33] (в 12-и томах) не имеет аналога в мировой научной литературе по механике, так как в нем изложены результаты по механике композитов и по механике элементов конструкций из композитов.

 2. Неклассические проблемы механики разрушения.

  Первая позиция определяется обзорными статьями [53, 57], первая из которых опубликована в журнале «ANNALS of the European Academy of Sciences».

  Вторая позиция определяется включением статей [52, 60] в современную энциклопедию [49] по механике разрушения.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению включены в издание [32] (в 4-х томах, в 5-и книгах), в монографию [5] (в 2-х томах), в т. 5 издания [33] (в 12-и томах) и в ряд других изданий, опубликованных на русском языке. Целесообразно отметить, что издание [32] (в 4-х томах, в 5-и книгах) не имеет аналогов в мировой научной литературе и является единственным многотомным изданием по неклассическим проблемам механики разрушения.

 3. Качественные и аналитические методы анализа динамики и устойчивости функционирования сложных нелинейных и управляемых систем.

  Первая позиция определяется публикацией обзорных статей [69, 70] в англоязычных журналах и англоязычных монографий (по 2 тома) [74, 75].

  Вторая позиция определяется включением т. 214 и т. 246 в уникальную серию [72] энциклопедического характера.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению представлены в многочисленных монографиях на английском языке, включая [74, 75], и в ряде монографий на русском языке. Целесообразно отметить уникальное издание [72], в котором за 1970 – 2002 гг. уже опубликовано 247 томов.

 4. Механика связанных полей в материалах и элементах конструкций.

  Первая позиция определяется публикацией обзорной статьи [61] в англоязычном журнале.

  Вторая позиция определяется включением статей [62, 63] в современную энциклопедию [48] (в 11-и томах) по тепловым напряжениям.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению включены в издание [31] (в 5-и томах) и в многочисленные монографии, опубликованные на русском языке. Целесообразно отметить, что издание [31] (в 5-и томах) не имеет аналогов в мировой научной литературе и является единственным многотомным изданием по механике связанных полей в материалах и элементах конструкций.

Таким образом, сведения, представленные в настоящем пункте, свидетельствуют, что научные результаты, полученные по четырем вышеуказанным направлениям, получили признание мировым научным сообществом, что соответствует критерию, изложенному ранее.

2. Научные направления с информацией только по второй позиции критерия признания мировым сообществом

В настоящее время в Институте механики им. С.П.Тимошенко НАНУ необходимо отметить два следующих научных направления, которые соответствуют второй позиции принятого критерия, информация по первой позиции в настоящее время еще не представляется.

 1. Численные методы в механике неоднородных анизотропных оболочек и пластин с переменными параметрами.

  Информация по первой позиции отсутствует.

  Вторая позиция определяется включением статьи [50] в современную энциклопедию [48] (в 11-и томах) по тепловым напряжениям. Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению представлены в 3-х томной монографии [51] на английском языке, в т. 4 издания [28] (в 5-и томах), в т. 2 издания [29] (в 3-х томах), в т. 8 и т. 11 издания [33] (в 12-и томах), в 2-х монографиях на английском языке и в многочисленных монографиях на русском языке. Целесообразно отметить, что обсуждаемое научное направление является одним из направлений, которое активно разрабатывается на протяжении всего второго периода (с 1959 г. и по настоящее время) работы института.

 2. Термопластичность

  Информация по первой позиции отсутствует.

  Вторая позиция определяется включением статьи [76] в современную энциклопедию [48] (в 11-и томах) по тепловым напряжениям. Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению представлены в т. 3 издания [28] (в 5-и томах), в т. 6 издания [30] (в 6-и томах), в т. 2 издания [31] (в 5-и томах), в т. 11 издания [33] (в 12-и томах) и в многочисленных монографиях на русском языке. Целесообразно отметить, что обсуждаемое научное направление является одним из направлений, которое активно разрабатывается на протяжении всего второго периода (с 1959 г. и по настоящее время) работы института.

Таким образом, сведения, представленные в настоящем пункте, свидетельствуют, что научные результаты, полученные по двум вышеуказанным научным направлениям, получили определенное признание мировым научным сообществом, что соответствует критерию, изложенному ранее.

Научные направления с информацией только по первой позиции критерия признания мировым сообществом

В настоящее время в Институте механики им. С.П.Тимошенко НАНУ необходимо отметить три следующих научных направления, которые соответствуют первой позиции принятого критерия; информация по второй позиции в настоящее время еще не представляется.

 1. Контактные задачи для упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями.

  Первая позиция определяется публикацией обзорной статьи [55] в известном англоязычном журнале «Applied Mechanics Reviews» (США).

  Информация по второй позиции отсутствует.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению представлены в ряде монографий на русском языке.

 2. Теория волн в смесях.

  Первая позиция определяется публикацией обзорной статьи [73] в известном англоязычном журнале «Applied Mechanics Reviews» (США).

  Информация по второй позиции отсутствует.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению представлены в т. 2 издания [33] (в 12-и томах) и в ряде монографий на русском языке.

 3. Ультразвуковые неразрушающие методы определения напряжений в элементах конструкций и приповерхностных слоях материалов.

  Первая позиция определяется публикацией обзорной статьи [54] в англоязычном журнале.

  Информация по второй позиции отсутствует.

  Основные научные результаты по обсуждаемому научному направлению получены совместно со специалистами Института электросварки им. Е.О.Патона НАНУ и представлены в т. 2 издания [4], части 2 монографии [8] и в т. 3 издания [31] (в 5-и томах), а также в ряде монографий на русском языке. Особенностью указанных исследований является получение результатов для трехосных напряжений (и в частном случае для двухосных и одноосных напряжений), в других же научных центрах результаты получены только для одноосных напряжений.

Таким образом, сведения, представленные в настоящем пункте, свидетельствуют, что научные результаты, полученные по трем вышеуказанным в научным направлениям, получили определенное признание мировым научным сообществом, что соответствует критерию, изложенному ранее.

В заключение ко всему второму периоду (1959 г. по наше время) целесообразно отметить, что в нем строго доказано, что научные результаты по девяти научным вышеуказанным направлениям, которые развивались во второй период работы института, получили надлежащее признание мировым научным сообществом.

Заключение. Таким образом, из представленных результатов , достаточно обоснованно следует, что научные результаты, полученные в Институте механики им. С.П.Тимошенко НАНУ как в первый период работы института (1918 – 1958 гг.), так и во второй период работы института (с 1959 г. и по настоящее время) получили признание мирового научного сообщества.

Члены академий

В настоящем пункте в краткой форме рассмотрим информацию о представленности Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ в различных научных академиях сотрудников Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ. Достаточно высокий уровень признания мировым научным сообществом научных результатов сотрудников института механики, информация об уровне которого изложена ранее, соответствует и информации, рассматриваемой в настоящем пункте.

Ученые, работавшие в институте

Академики АН СССР

 1. Тимошенко Степан Прокофьевич
 2. Боголюбов Николай Николаевич
 3. Крылов Николай Митрофанович
 4. Митропольский Юрий Алексеевич

Члены-корреспонденты АН СССР

 1. Серенсен Сергей Владимирович

Академики РАН

 1. Ганиев Ривнер Фазылович

Академики НАН Украины

 1. Белянкин Федор Павлович
 2. Граве Дмитрий Александрович
 3. Гринченко Виктор Тимофеевич
 4. Кильчевский Николай Александрович
 5. Коваленко Анатолий Дмитриевич
 6. Кононенко Виктор Олимпанович
 7. Корноухов Николай Васильевич
 8. Лазарян Всеволод Арутюнович
 9. Пилипенко Виктор Васильевич
 10. Писаренко Георгий Степанович
 11. Савин Гурий Николаевич
 12. Симинский Константин Константинович
 13. Шевченко Юрий Николаевич

Члены-корреспонденты НАН Украины

 1. Горбунов Борис Николаевич
 2. Грозин Борис Дмитриевич
 3. Кожевников Сергей Николаевич
 4. Майзель Вениамин Михайлович
 5. Немиш Юрий Николаевич
 6. Пеньков Александр Михайлович
 7. Улитко Андрей Феофанович
 8. Шульга Николай Александрович

Академики НАН Азербайджана

 1. Кулиев Гатам Гидаятович

Члены-корреспонденты НАН Азербайджана

 1. Акбаров Сурхай Джаббарович

Примечание. Кулиев Г.Г. и Акбаров С.Д. подготовили кандидатские и докторские диссертации в Институте механики им. С.П.Тимошенко НАНУ (консультант – академик НАНУ А.Н.Гузь).

Ученые, работающие в институте в настоящее время

Члены международных академий и фундаций

 1. Гузь Александр Николаевич, избран
  Member of the Academia Europaea (в 1992 г.),
  Fellow of the New York Academy of Sciences (в 1997 г.),
  Fellow of the World Innovation Foundation (в 2001 г.),
  Member of the European Academy of Sciences (в 2002 г.)

Академики НАН Украины

 1. Богданов Вячеслав Леонидович, избран 6 марта 2015 г.
 2. Григоренко Ярослав Михайлович, избран 25 ноября 1992 г.
 3. Гузь Александр Николаевич, избран 29 марта 1976 г.
 4. Кубенко Вениамин Дмитриевич, избран 16 мая 2003 г.
 5. Мартынюк Анатолий Андреевич, избран 4 февраля 2009 г.

Члены-корреспонденты НАН Украины

 1. Назаренко Владимир Михайлович, избран 6 марта 2015 г.
 2. Рущицкий Ярема Ярославович, избран 7 марта 2018 года
 3. Хорошун Леонид Петрович, избран 7 апреля 2000 г.
 4. Чернышенко Иван Семенович, избран 6 мая 2006 г.

Научные премии (награды)

В этом пункте представлены сведения о научных премиях и научных наградах, которые получили ученые во время работы в Институте механики им. С.П.Тимошенко НАНУ. Отмеченные научные премии объединены в отдельные разделы; так 1 – относится к премиям (наградам) всего института, 2 – 5 – относится к отдельным ученым или группам ученых (2 – международные и зарубежные премии (награды); 3 – премии (награды) СССР; 4 − премии (награды) Украины; 5 − премии (награды) молодым ученым).

1. Международная награда института.

Международная награда «Золотая звезда» РФ (Фонд «Кремль») присуждена Институту механики им. С.П.Тимошенко НАНУ (2007 г.). За большие научные достижения в развитии науки – механики.

2. Международные и зарубежные премии (награды).

Медаль Blaise Pascal в науках о материалах Европейской Академии наук
Гузь А.Н. (2007 г.). За выдающиеся достижения в фундаментальных аспектах современной механики.

Награда «За достижения на протяжении жизни» Международной конференции по компьютерной и экспериментальной инженерии и наукам
Гузь А.Н. (2012 г., США, Греция). В признание вклада в механику и анализ неоднородных материалов.

Золотая Медаль и Диплом качества Европейской научно-промышленной Палаты
Гузь А.Н. (2013 г., Брюссель). За высококачественную профессиональную деятельность.

Гузь А.Н. (2017 г., США). Награда Альберта Нелсона Маркиза (Marquis Who’s Who) «За достижения на протяжении жизни».

Государственная Премия РФ
Малашенко С.В. (1995 г.). За цикл работ «Динамика твердого тела на струне».

Премия Академии Европы для молодых ученых
Гузь И.А. (1995 г.). За цикл работ по трехмерной теории устойчивости слоистых композитов.

3. Премии (награды) СССР

Государственная премия СССР

 1. Боголюбов Н.Н. (1947 г.). За научные работы в области статистической физики: «О некоторых статистических методах в математической физике», «Проблемы динамической теории в статистической физике», опубликованные в 1945 и 1946 гг.
 2. Корноухов Н.В. (1950 г.). За монографию «Прочность и устойчивость стержневых систем», опубликованную в 1949 г.
 3. Гузь А.Н. (1985 г.). За цикл работ по созданию методов расчета конструкций из композитных материалов.

Премия имени Б.Г.Галеркина АН СССР
Вайнберг Д.В. (1956 г.). За монографию «Напряженное состояние составных дисков и пластин», опубликованную в 1952 г.

4. Премии (награды) Украины

Государственные премии УССР и Украины

 1. Гарф М.Э., Ищенко И.И., Филатов Э.Я., Буглов Е.Г., Павловский В.Э., Кубяк Р.Ф., Синюк И.И. (1970 г.). За создание и внедрение комплекса машин для программных испытаний на усталость материалов и конструкций.
 2. Коваленко А.Д. (1971). За цикл работ по термоупругости.
 3. Дышель М.Ш., Малашенко С.В., Милованова О.Б., Чекин О.Н. (1971 г.). За цикл работ по экспериментальным исследованиям в механике.
 4. Гузь А.Н., Григоренко Я.М., Кильчевский Н.А. (1979 г.). За цикл работ по общей теории оболочек и исследование полей напряжений в оболочках сложного строения и формы.
 5. Шевченко Ю.Н., Амиро И.Я., Кубенко В.Д., Заруцкий В.А., Василенко А.Т., Чернышенко И.С., Шнеренко К.И., Чехов В.Н., Прохоренко И.В. (1986 г.). За монографию в пяти томах «Методы расчета оболочек», опубликованную в 1980 – 1982 гг.
 6. Гузь А.Н., Бабич И.Ю., Подильчук Ю.Н., Шульга Н.А., Немиш Ю.Н. (1988г.). За монографию в шести томах «Пространственные задачи теории упругости и пластичности», опубликованную в 1984 – 1986 гг.
 7. Гирченко А.Г., Маслов Б.П., Морозов А.В., Озеров В.И., Полевой В.А., Хорошун Л.П. (1988 г.). За развитие теории и конструирование композиционных материалов и изделий.
 8. Голуб В.П., Карнаухов В.Г., Сенченков И.К. (1990 г.). За цикл работ «Определяющие уравнения и критерии предельного состояния материалов при циклических термомеханических нагружениях (теория и эксперимент)».
 9. Шевченко Ю.Н., Киричок И.Ф., Махорт Ф.Г., Мотовиловец И.А., Савченко В.Г., Козлов В.И. (1993 г.). За монографию в пяти томах «Механика связанных полей в элементах конструкций».
 10. Кильчевский Н.А. (1993 г.). За учебники по теоретической механике для студентов высших учебных заведений.
 11. Мартынюк А.А., Слынько В.И. (2008 г.). За цикл научных работ «Новые качественные методы нелинейной механики и их применение для анализа многочастотных колебаний, устойчивости и управления».
 12. Богданов В.Л., Гузь И.А., Зозуля В.В., Каминский А.А., Назаренко В.М. (2009 г.). За работу «Современные проблемы механики разрушения» (цикл монографий и научных статей за 1989 – 2007 гг.).
 13. Бабич С.Ю., Григоренко А.Я., Ковальчук П.С., Луговой П.З., Мейш В.Ф., Рущицкий Я.Я. (2015 г.). За цикл монографий по теме «Современная динамика материалов и элементов конструкций».

Золотая медаль имени В.И.Вернадского НАН Украины Гузь А.Н. (2014 г.). За выдающиеся достижения в области механики твердых деформируемых тел.

Премия имени С.П.Тимошенко НАН Украины

 1. Гузь А.Н. (2000 г.). За монографию «Fundamentals of the Three-Dimensional Theory of Stability of Deformable Bodies», опубликованную в 1999 г.
 2. Заруцкий В.А., Луговой П.З., Мейш В.Ф. (2006 г.). За цикл работ «Методы определения динамических характеристик и напряженного состояния ребристых пластин и оболочек при динамических нагружениях и анализ влияния дискретного расположения ребер».
 3. Карнаухов В.Г. (2012 г.). За выдающиеся достижения в области теоретической и прикладной механики и за цикл работ «Прикладная механика деформирования и разрушения упругонаследственных сред».

Премия имени Н.М.Крылова НАН Украины

 1. Кононенко В.О. (1977 г.). (посмертно). За цикл работ «Исследование динамического взаимодействия колебательных систем с источниками энергии».
 2. Мартынюк А.А. (1981 г.). За цикл работ «Разработка аналитических и качественных методов нелинейной механики и их применение».

Премия имени В.М.Глушкова НАН Украины
Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я. (2016 г.). За монографию «Анализ систем оценок научных публикаций. – К.: Институт механики им. С.П.Тимошенко НАНУ, 2013. – 280 с.».

Премия имени М.К.Янгеля НАН Украины

 1. Гузь А.Н. (1983 г.). За цикл работ «Исследование динамики, устойчивости и прочности двигательных устройств».
 2. Григоренко Я.М., Шевченко Ю.Н. (1985 г.). За цикл работ «Исследование напряженности и оптимизации конструкций сложной формы при высоких температурах».
 3. Ларин В.Б. (1993). За цикл работ «Исследование кватернионов в задачах ориентации твердого тела в пространстве».

Премия имени О.К.Антонова НАН Украины

 1. Голуб В.П., Погребняк А.Д. (2008 г.). За цикл работ «Решение задач повышения ресурса и надежности авиационных газотурбинных двигателей. Разработка критериев прогнозирования длительной прочности материалов и элементов конструкций».
 2. Кубенко В.Д. (2011 г.). За цикл работ «Динамические процессы в телах и элементах конструкций при взаимодействии с упругой или жидкой средой».
 3. Гузь А.Н., Жук А.П. (2017 г.). За цикл научных работ «Динамика сжимаемой вязкой жидкости».

Премия имени А.Н.Динника НАН Украины

 1. Савин Г.Н. (1973 г.). За цикл работ по механике твердого деформируемого тела.
 2. Кильчевский Н.Н. (1977 г.). За монографию «Динамическое контактное сжатие твердых тел. Удар», опубликованную в 1977 г.
 3. Гузь А.Н. (1979 г.). За цикл работ «Дифракция упругих волн».
 4. Немиш Ю.Н. (1984 г.). За цикл работ «Точные и приближенные методы решения трехмерных задач теории упругости».
 5. Шульга Н.А. (1986 г.). За цикл работ по механике неоднородных и нелинейных систем.
 6. Голуб В.П. (1988 г.). За цикл работ «Уравнения состояния и критерии прочности материалов при нестационарных нагружениях в условиях ползучести».
 7. Чехов В.Н. (1995 г.). За цикл работ «Геомеханические основы управления состоянием трещинопорового газонасыщенного горного массива».
 8. Григоренко Я.М., Василенко А.Т. (1996 г.). За монографию «Задачи статики анизотропных неоднородных оболочек», опубликованную в 1992 г.
 9. Кубенко В.Д., Жук А.П. (1998 г.). За цикл работ «Движение твердых тел в идеальной и вязкой жидкости под действием динамических нагрузок».
 10. Шевченко Ю.Н., Терехов Р.Г., Бабешко М.О. (2003 г.). За цикл работ «Термовязкопластические процессы сложного деформирования материалов и элементов конструкций».
 11. Рущицкий Я.Я., Зозуля В.В. (2005 г.). За цикл работ по нелинейным динамическим проблемам механики упругих материалов с учетом их структуры.
 12. Хорошун Л.П., Каминский А.А. (2007 г.). За цикл работ «Механика разрушения композитных материалов».
 13. Чернышенко И.С., Максимюк В.А., Сторожук Е.А. (2016 г.). За серию работ «Нелинейные задачи концентрации напряжений в оболочках с подкрепленными отверстиями».

Премия имени Г.С.Писаренко НАН Украины
Гузь А.Н. (2014 г.). За монографию Гузь А.Н. «Основы механики разрушения композитов при сжатии» (в 2-х томах).

5. Премии (награды) молодым ученым

Премия Ленинского Комсомола
Гузь А.Н. (1967 г.). За цикл исследований по концентрации напряжений около отверстий в оболочках и пластинах.

Республиканская комсомольская премия имени Н.Островского

 1. Гузь А.Н., Головчан В.Т., Кубенко В.Д., Шульга Н.А. (1973 г.). За цикл работ «Распространение и дифракция волн в деформируемых телах».
 2. Бородачев А.Н., Галатенко Г.В., Назаренко В.М. (1988 г.). За работу «Развитие методов исследования неклассических проблем механики разрушения».

Премия ЦК ЛКСМУ и УРСНТО
Галишин А.З., Ищенко Д.Л., Мерзляков В.А. (1987 г.). За работу «Исследование задач термовязкоупругопластического напряженно-деформированного состояния элементов машиностроительных конструкций».

Литература:

 1. Боголюбов Н.Н. Собрание научных тудов: В 12 т. / Н.Н.Боголюбов; [ред.-сост. А.Д.Суханов]; РАН. (Классики науки). – М.: Наука, 2005 – 2009.
 2. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. – М.: Гостехиздат, 1955. – 448 с.
 3. Вайнберг Д.В. Напряженное состояние составных дисков и плаcтин. – К.: Изд-во АН УССР, 1952. – 420 с.
 4. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями: В 2 томах. – К.: Наук. думка, 1986.
  Т. 1. Общие вопросы. – 376 с.
  Т. 2. Закономерности распространения. – 536 с.
 5. Гузь А.Н. Основы механики разрушения композитов при сжатии: В 2 томах. – К.: «Литера», 2008.
  Т. 1. Разрушение в структуре материала. – 592 с.
  Т. 2. Родственные механизмы разрушения. – 736 с.
 6. Гузь А.Н. О работе Института механики им.С.П.Тимошенко НАН Украины в 1991 – 2011 гг. // Прикл. механика. – 2011. – 47, № 6. – с. 3 – 27.
 7. Гузь А.Н. О признании мировым научным сообществом результатов Института механики им.С.П.Тимошенко // Прикл. механика. – 2015. – 51, № 1. – с. 3 – 18.
 8. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. В 2-х частях. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016.
  Часть 1. Общие вопросы. Волны в бесконечных телах и поверхностные волны. – 501 с.
  Часть 2. Волны в полуограниченных телах. – 505 с.
 9. Гузь А.Н., Немиш Ю.Н. Первый директор Института механики им. С.П.Тимошенко Национальной академии наук Украины // Прикл. механика. – 1998. – 34, № 10. – с. 11 – 15.
 10. Институт механики. / Отв. ред. А.Н.Гузь. – К.: Наук. думка, 1978. – 194 с.
 11. Институт механики. (1919 – 1989) / Отв. ред. А.Н.Гузь, Сост. А.Н.Гузь, Ю.Н.Немиш, Б.П.Гуменюк. – К.: Наук. думка, 1989. – 144 с.
 12. Институт механики им. С.П.Тимошенко. / Отв. ред. А.Н.Гузь, Сост. Ю.Н.Немиш. – К.: Изд-во «А.С.К.», 1998. – 248 с.
 13. Институт механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины (1918 – 2008). – 90 лет Института (История. Структура. Информационные аспекты) / Под общ. ред. А.Н.Гузя. Сост. И.С.Чернышенко, Я.Я.Рущицкий. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 320 с.
 14. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики: В 2 томах. – М.: Наука, 1977.
  Т. 1. Кинематика, статика, динамика точки. – 480 с.
  Т. 2. Динамика системы. Аналитическая механика. Элементы теории потенциала, механики сплошной среды, специальной и общей теории относительности. – 544 с.
 15. Корноухов Н.В. Прочность и устойчивость стержневых систем. – М.: Стройиздат, 1949. – 376 с.
 16. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Основные проблемы нелинейной механики. – М. – Л.: ГТТИ, 1932. – 98 с.
 17. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. О колебаниях синхронных машин. 2. Об устойчивости параллельной работы п синхронных машин. – Харків; Київ: Енерговидав, 1932. – 98 с.
 18. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Исследование продольной устойчивости аэроплана. – М.; Л.: Госавиаавтотрактиздат, 1932. – 60.
 19. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Новые методы для решения некоторых математических проблем, встречаемых в технике. – Харьков; Киев: Будвидав, 1933. – 96 с.
 20. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Новые методы нелинейной механики в их применении к изучению работы электронных генераторов. Ч. 1. – М. – Л.: ГТТИ, 1934.– 243 с.
 21. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Про деякі формальні розклади нелінійної механіки (О некоторых формальных разложениях нелинейной механики). – Київ: Вид-во ВУАН, 1934. – 89 с. (Ин – т буд. мех. ВУАН. Кафедра мат. физ.; № 5).
 22. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Приложение методов нелинейной механики к теории стационарных колебаний. – Киев: Изд-во ВУАН, 1934. – 112 с. (Ин-т строит. мех. ВУАН. Кафедра мат. физ.; № 8).
 23. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Введение в нелинейную механику (Приближенные и асимптотические методы нелинейной механики). – Киев: Изд-во АН УССР, 1937. – 365 с. (Ин – т строит. мех. АН УССР. Зап. кафедры мат. физ., Т. 1 – 2).
 24. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Введение в нелинейную механику: Приближенные и асимптотические методы нелинейной механики. – Москва – Ижевск: РХД, 2004. – 352 с.
 25. Крылов Н.М., Боголюбов Н.Н. Нелинейная механика, 1932 – 1940 (ред. Ю.А.Митропольский, А.Д.Суханов). – М.: Наука, 2005. – 828 с.
 26. Мартынюк А.А. К 100-летию со дня рождения академика Ю.А.Митропольского // Прикл. механика. – 2017. – 53, № 1. – С. 3 – 8.
 27. Мартынюк А.А., Мищенко Е.Ф., Самойленко А.М., Суханов А.Д. Академик Николай Николаевич Боголюбов (к 100-летию со дня рождения) // Прикл. механика. – 2009. – 45, № 7. – С. 3 – 9.
 28. Методы расчета оболочек. В 5-и томах. – К.: Наук. думка, 1980. – 1982.
  Т.1. Гузь А.Н., Чернышенко И.С., Чехов Вал.Н., Чехов Вик.Н., Шнеренко К.И. Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями, 1980. – 636 с.
  Т.2. Амиро И.Я., Заруцкий В.А. Теория ребристых оболочек, 1980. – 368 с.
  Т.3. Шевченко Ю.Н., Прохоренко И.В. Теория упругопластических оболочек при неизотермических процессах нагружения, 1981. – 296 с.
  Т.4. Григоренко Я.М., Василенко А.Т. Теория оболочек переменной жесткости, 1981. – 544 с.
  Т.5. Гузь А.Н., Кубенко В.Д. Теория нестационарной аэрогироупругости оболочек, 1982. – 400 с.
 29. Механика композитных материалов и элементов конструкций. В 3-х томах (Под общей ред. А.Н.Гузя). – К.: Наук. думка, 1982 – 1983.
  Т.1. Механика материалов. (Под ред. Л.П.Хорошуна), 1982. – 368 с.
  Т.2. Механика элементов конструкций. (Под ред. Я.М.Григоренко), 1983. – 464 с.
  Т.3. Прикладные исследования, 1983. – 264 с.
 30. Пространственные задачи теории упругости и пластичности. В 6-и томах (Под общей ред. А.Н.Гузя). – К.: Наук. думка, 1984 – 1986.
  Т.1. Подильчук Ю.Н. Граничные задачи статики упругих тел, 1984. – 304 с.
  Т.2. Гузь А.Н., Немиш Ю.Н. Статика упругих тел неканонической формы, 1984. – 280 с.
  Т.3. Гринченко В.Т., Улитко А.Ф. Равновесие упругих тел канонической формы, 1985. – 280 с.
  Т.4. Гузь А.Н., Бабич И.Ю. Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел, 1985. – 280 с.
  Т.5. Головчан В.Т., Кубенко В.Д., Шульга Н.А., Гузь А.Н., Гринченко В.Т. Динамика упругих тел, 1986. – 288 с.
  Т.6. Шевченко Ю.Н. Численные методы решения прикладных задач, 1986. – 272 с.
 31. Механика связанных полей в элементах конструкций. В 5 томах (Под общей ред. А.Н.Гузя). – К.: Наук. думка, 1987 – 1989.
  Т.1. Мотовиловец И.А., Козлов В.И. Термоупругость, 1987 – 264 с.
  Т.2. Шевченко Ю.Н., Савченко В.Г. Термовязкопластичность, 1987 – 264 с.
  Т.3. Гузь А.Н., Махорт Ф.Г. Акустоэлектромагнитоупругость, 1988. – 286 с.
  Т.4. Карнаухов В.Г., Киричек И.Ф. Электротермовязкоупругость, 1988. – 320с.
  Т.5. Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. Электроупругость, 1989. – 280 с.
 32. Неклассические проблемы механики разрушения. В 4 томах и 5 книгах (Под общей ред. А.Н.Гузя). – К.: Наук. думка, 1990 – 1993.
  Т.1. Каминский А.А. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами, 1990. – 312 с.
  Т.2. Гузь А.Н. Хрупкое разрушение материалов с начальными напряжениями, 1991. – 288 с.
  Т.3. Каминский А.А., Гаврилов Д.А. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами, 1992. – 248 с.
  Т.4, кн.1. Гузь А.Н., Дышель М.Ш., Назаренко В.М. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами, 1992. – 456 с.
  Т.4, кн.2. Гузь А.Н., Зозуля В.В. Хрупкое разрушение материалов при динамических нагрузках, 1993. – 240 с.
 33. Механика композитов. В 12 томах (Под общей ред. А.Н.Гузя). – К.: Т. 1-4 Наук. думка, Т.5 ─ 12 «А.С.К.». ─ 1993─2003.
  Т.1. Статика материалов. (Под ред. В.Т.Головчана), 1993. ─ 434 с.
  Т.2. Динамика и устойчивость материалов. (Под ред. Н.А.Шульги), 1993. – 430 с.
  Т.3. Статистическая механика и эффективные свойства материалов. (Под ред. Л.П.Хорошуна), 1993. – 390 с.
  Т.4. Механика материалов с искривленными структурами. (Под ред. А.Н.Гузя и С.Д.Акбарова), 1995. – 320 с.
  Т.5. Механика разрушения. (Под ред. А.А.Каминского), 1996. – 340 с.
  Т.6. Технологические напряжения и деформации в материалах. (Под ред. Н.А.Шульги и В.Т.Томашевского), 1997. – 396 с.
  Т.7. Концентрация напряжений. (Под ред. А.Н.Гузя, А.С.Космодамианского и В.П.Шевченко), 1998. ─ 388 с.
  Т.8. Статика элементов конструкций. (Под ред. Я.М.Григоренко), 1999. – 384 с.
  Т.9. Динамика элементов конструкций. (Под ред. В.Д.Кубенко), 1999. – 384 с.
  Т.10. Устойчивость элементов конструкций. (Под ред. И.Ю.Бабича), 2001. – 376 с.
  Т.11. Численные методы. (Под ред. Я.М.Григоренко и Ю.Н.Шевченко), 2002. – 448 с.
  Т.12. Прикладные исследования. (Под ред. А.Н.Гузя и Л.П.Хорошуна), 2003. – 400 с
 34. Сисакян А.Н. Жизнь и деятельность Н.Н.Боголюбова // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2010. – 41, Вып. 6. – С. 1547 – 1553.
 35. Современные проблемы механики: в 3-х томах (Под ред. А.Н.Гузя) / 100-летию Национальной академии наук Украины и Института механики им. С.П.Тимошенко НАНУ посвящается /. – Киев: «ЛІТЕРА ЛТД».
  Т. 1. – 2016. − 504 с.;
  Т. 2. – 2017. – 656 с.;
  Т. 3. – 2018. – 704 с.
 36. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов, ч. 1. – М.: Госстойиздат, 1931. – 392 с.
 37. Тимошенко С.П. Статика сооружений. – М.: Госстройиздат, 1936.
 38. Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем. – М.: Гостехиздат, 1946. – 532 с.
 39. Тимошенко С.П. Теория упругости. – М. – Л.: ОНТИ, 1937. – 452 с.
 40. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. – М.: ГИТТЛ, 1946. – 456 с.
 41. Тимошенко С.П. Пластины и оболочки. – М – Л.: Гостехиздат, 1948. – 460 с.
 42. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. – М.: Наука, 1967. – 444 с.
 43. Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. – М.: Наука, 1971. – 808 с.
 44. Тимошенко С.П. Курс теории упругости. – К.: Наук. думка, 1972. – 508 с.
 45. Тимошенко С.П. Воспоминания. – К.: Наук. думка, 1993. – 421 с.
 46. УСПЕХИ МЕХАНИКИ. В 6 томах и 7 книгах (Под общей ред. А.Н.Гузя). – К.: Т.1-3 «А.С.К.», Т.4-6 «ЛИТЕРА», 2005 – 2011.
 47. Akbarov S.D., Guz A.N. Mechanics of curved composites and some related problems for structural members // Mechanics of Adv. Materials and Structures. – 2004. – 11, N 6, Part II. – P. 445 – 516.
 48. Encyclopedia of Thermal Stresses. In 11 volumes. (Ed. Richard B.Hetnarski). – New York, Dordrecht: Springer, 2014.
  Vol. 1, A – B, P. 1 – 506. Vol. 2, C – D, P. 507 – 1084.
  Vol. 3, E, P. 1085 – 1560. Vol. 4, F – G, P. 1561 – 2107.
  Vol. 5, H – K, P. 2108 – 2626. Vol. 6. L – M, P. 2627 – 3291.
  Vol. 7, N – P, P. 3292 – 4082. Vol. 8, Q – S, P. 4083 – 4784.
  Vol. 9, T – Thermal Stresses, P. 4785 – 5232.
  Vol. 10, T – Thermal Stresses – Thermoelastic, P. 5233 – 5834.
  Vol. 11, Thermoelasticity – Z, P. 5835 – 6643.
 49. FRACTURE. A topical Encyclopedia of Current Knowledge. (Edited by Gennady P.Cherepanov). – Malabar. Florida: Krieger Publ. Company, 1998. – 892 p.
 50. Grigorenko Ya.M., Grigorenko A.Ya. Numerical Approaches to Solving Thermostress Problems for Inhomogeneous Anisotropic Shells Using Various Models. In: “Encyclopedia of Thermal Stresses. In 11 volumes (Ed. R.B. Hetnarski). – New York, Dordrecht: Springer, 2014. Vol. 7, N – P, P. 3292 – 4082” – P. 3412 – 3419.
 51. Grigorenko А.Ya., Muller W.H., Grigorenko Ya.M., Vlaikov G.G. In 3 volumes. – Springer, 2016.
  Volume I. Recent developments in anisotropic heterogeneous shell theory. – 116 p.
  Volume IIA. Recent developments in anisotropic heterogeneous shell theory. Applications of refined and three-dimensional theory. – 42 p.
  Volume IIB. Recent developments in anisotropic heterogeneous shell theory. Applications of refined and three-dimensional theory. – 108 p.
 52. Guz A.N. Some modern Problems of Physical Mechanics of Fracture. In: “FRACTURE. A Topical Encyclopedia of Current Knowledge. (Edited by Gennady P.Cherepanov). – Malabar. Florida: Krieger Publ. Company, 1998. – 892 p.” – P.709 – 720.
 53. Guz A.N. On study of nonclassical problems of fracture and failure mechanics and related mechanisms // ANNALS of the European Academy of Sciences. – 2006 – 2007. – P. 35 – 68.
 54. Guz A.N. On the foundations of the ultrasonic non-destructive determination of stresses in near-the-surface layers of materials. Review // J. Phys. Science and Application. – 2011. – 1, N 1, June. – P. 1 – 15.
 55. Guz A.N., Babich S.Yu. and Rudnitsky V.B. Contact problems for elastic bodies with initial stresse: Focus on Ukrainian research // Appl. Mech. Reviews. – 1998. – 51, N 5. – P. 343 – 371.
 56. Guz A.N., Rushchitsky J.J. Some Fundamental Aspects of Mechanics of Nanocomposite Materials and Structural Members // Journal of Nanotechnology. Nanocomposites 2013. – 2013. – 2013, Article ID641581. – P. 1 – 16.
 57. Guz A.N., Zozulya V.V. Fracture dynamics with allowance for a crack edges contact interaction // Int. J. of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation. – 2001. – 2, N 3. – P. 173 – 233.
 58. Guz I.A., Rushchitsky J.J., Guz A.N. Mechanical Models for Nano-materials. In: “HANDBOOK of NANOPHYSICS. In 7 volumes. (Ed. K.D.Sattler). – Boca Raton – London: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2011. Vol.1. Handbook of Nanophysics. Principles and Methods. – 827 p.” – P. 24.1 – 24.12.
 59. HANDBOOK of NANOPHYSICS. In 7 volumes. (Ed. K.D.Sattler). – Boca Raton – London: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2011.
  Vol.1. Handbook of Nanophysics. Principles and Methods. – 827 p.
  Vol.2. Handbook of Nanophysics. Clusters and Fullerenes. – 909 p.
  Vol.3. Handbook of Nanophysics. Nanoparticles and Quantum Dots. – 716 p.
  Vol.4. Handbook of Nanophysics. Nanotubes and Nanowires. – 784 p.
  Vol.5. Handbook of Nanophysics. Functional Nanomaterials. – 787 p.
  Vol.6. Handbook of Nanophysics. Nanoelectronics and Nanophotonics. – 779 p.
  Vol.7. Handbook of Nanophysics. Nanomedicine and Nanorobotics. – 887 p.
 60. Kaminsky A.A. Subcritical Crack Growth in Polymer Composite Materials. In: “FRACTURE. A Topical Encyclopedia of Current Knowledge. (Edited by Gennady P.Cherepanov). – Malabar. Florida: Krieger Publ. Company, 1998. – 892 p.” – P. 758 – 765.
 61. Karnaukhov V.G. Thermomechanics of Coupled Fields in Passive and Piezoactive Inelastic Bodies Under Harmonic Deformations // Jour. of Thermal Stresses. – 2005. – 28, N 6 – 7. – P. 783 – 815.
 62. Karnaukhov V.G. Piezothermo-Inelastic Behavior of Structural Elements: Vibrations and Dissipative Heating. In: “Encyclopedia of Thermal Stresses. In 11 volumes. (Ed. R. B.Hetnarski). – New York, Dordrecht: Springer, 2014. Vol. 7, N – P, P. 3292 – 4082”. – P. 3910 – 3919.
 63. Karnaukhov V.G. The Forced Harmonic Vibrations and Dissipative Heating of Nonelastic Bodies. In: “Encyclopedia of Thermal Stresses. In 11 volumes. (Ed. R.B.Hetnarski). – New York, Dordrecht: Springer, 2014. Vol. 4, F – G, P. 1561 – 2107”. – P. 1711 – 1722.
 64. Krylov N.M., Bogolyubov N.N. Methodes nouvelles pour la solution de quelques problemes mathematiques se rencontrant das la science des constructions. – Киев:, 1931. – 96с.
 65. Krylov N.M., Bogolyubov N.N. Lʼapplication des méthods de la méchanique nonlinéaire a la théorie des perturbations des systémes canoniques. – Kiev: Acad. Sci. dʼUkraine, 1934. – 57 p. (Acad. Sci. dʼUkraine Inst. de mécanique des constructions. Chaire de phys. mat.; N 4).
 66. Krylov N.M., Bogolyubov N.N. Méthodes approchées de la mécanique non linéaire dans leur application à lʼétude de la perturbation des mouvements périodiques et de divers phénomènes de resonance sʼy rapportant. – Kiev: Publ. Acad. Sci. dʼUkraine, 1935. – 113 p.
 67. Krylov N.M., Bogolyubov N.N. Introduction to Nonlinear Mechanics by N.Kryloff and N.Bogoluboff. A free Translation by Solomon Lefschets of Excerpts from two Russian Monographs. – London: Princeton Univ. Press, 1943. – 105 p.
 68. Krylov N.M., Bogolyubov N.N. Introduction to Nonlinear Mechanics. – Repr. Princeton: Princeton Univ. Press, 1947. – 106 p.
 69. Martynyuk A.A. A survey of some classical and modern developments of stability theory // Nonlinear Anal. – 2000. – 40. – P. 483 – 496.
 70. Martynyuk A.A. Matrix Liapunovʼs functions method and stability analysis of continuous systems // CUBO. A Mathematical Journal. – 2004. – 6, N 4. – P. 209 – 257.
 71. Micromechanics of composite materials: Focus on Ukrainian research // Appl. Mech. Reviews (Special Issue, A.N.Guz – Guest Editor). – 1992. – 45, № 2. – P. 13 – 101.
  Guz A.N. Introduction. – P. 14 – 15.
  About the authors. – P. 16.
  Akbarov S.D., Guz A.N. Statics of laminated and fibrous composites with bent. – P. 17 – 34.
  Guz A.N., Shulga N.A. Dynamics of laminated and fibrous composites. – P. 35 – 60.
  Babich I.Yu., Guz A.N. Stability of fibrous composites. – P. 61 – 80.
  Guz A.N., Chekhov Vic. N. Stability of laminated composites. – P. 81 – 101.
 72. «Pure and Applied Mathematics». Series of Monographs and Textbooks. In 247 volumes. – New York, Basel, Hong Kong: Marcel Dekker, Inc., 1970 – 2002…
  V. 214. Martynyuk A.A. Stability by Liapunovʼs Matrix Function Method with Applications, 1998. – 276 p.
  V. 246. Martynyuk A.A. Qualitative Methods in Nonlinear Dynamics. Novel Approaches to Liapunovʼs Matrix Functions, 2002. – 302 p.
 73. Rushchitsky J.J. Interaction of waves in solid mixtures // Appl. Mech. Reviews. – 1999. – 52, N 2. – P. 35 – 74.
 74. «Stability and Control: Theory, Methods and Application». Series of Monographs. – Amsterdam: Gordon and Breach Publishers.
  V. 2. Martynyuk A.A. Stability Analysis: Nonlinear Mechanics Equations, 1995. – 245 p.
  V. 3. Kato J., Martynyuk A.A., and Shestakov A.A. Stability of Motion of Nonautonomous System (Method of Limiting Equations). 1996. – 255 p.
 75. «Stability, Oscillations and Optimization of Systems». Series of Monographs. – Cambridge: Cambridge Scientific Publishers.
  V. 1. Martynyuk A.A. Stability of Motion. The Role of Multicomponent Liapunovʼs Functions. 2007. – 322 c.
  V.8. Martynyuk A.A., and Miladzhanov V.G. Stability Analysis of Nonlinear Systems under Structural Perturbations. 2015. – 272 p.
 76. Steblyanko P.A., Shevchenko Yu.N. Computational Methods in Stationary and Nonstationary Thermal – Plasticity Problems. In: “Encyclopedia of Thermall Stresses. In 11 volumes (Ed. R.B. Hetnarski). – New York, Dordrecht: Springer, 2014. Vol. 2, C – D, P. 507 – 1084”. – P. 623 – 630.
 77. Timoshenko S.P. Applied elasticity. – East Pittsburg: Westinhouse Mechanical Night School Press, 1925.
 78. Timoshenko S.P. Strength of materials. – Princeton: Van Nostrand, 1930.
 79. Timoshenko S.P. Theory of elasticity. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1933.
 80. Timoshenko S.P. Elements of strength of materials, Part I, II. – Princeton: Van Nostrand, 1935.
 81. Timoshenko S.P. Theory of elastic stability. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1937.
 82. Timoshenko S.P. Theory of plates and shells. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1940.
 83. Timoshenko S.P. Theory of structures. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1945.
 84. Timoshenko S.P. Advanced dynamics. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1948.
 85. Timoshenko S.P. Theory of elasticity. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1951.
 86. Timoshenko S.P. History of strength of materials. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1953.
 87. Timoshenko S.P. Collected papers. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1954.
 88. Timoshenko S.P. Theory of plates and shells. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1959.
 89. Timoshenko S.P. Engineering education in Russia. – New York: McGraw – Hill Book Company Inc., 1959.