Відділ термопластичності

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ термопластичності

Відділ був заснований у 1972р. Начолі відділу був академік НАН України Ю.М.Шевченко.

Основні наукові напрямки відділу:
 • механіка термов’язкопружнопластичного деформування і руйнування елементів конструкцій при складних неізотермічних процесах навантаження з врахуванням виду напруженого стану;
 • теорія термов’язкопружнопластичності з використанням третього інваріанту девіатора напружень; теорія тонких оболонок і пластин;
 • теплопровідність і термов’язкопружнопластичність товстостінних і оболонкових елементів конструкцій при змінному термосиловому і радіаційному навантаженні;
 • проблеми пошкодження структури ізотропних і ортотропних матеріалів в процесі деформування;
 • алгоритми і чисельні методи дослідження термов’язкопружнопластичного деформування ізотропних і анізотропних елементів конструкцій;
 • експериментальні методи в теорії термов’язкопружнопластичності

У відділі працюють: 4 доктори наук: д.ф.-м.н. М.О.Бабешко, д.т.н. О.З.Галішин, д.т.н. В.Г.Савченко, д.ф.-м.н. П.О.Стеблянко і 2 кандидати наук: к.ф.-м.н. Н.Є.Ткаченко, к.т.н. М.М.Тормахов.

Контактна інформація: plast@inmech.kiev.ua


Завідувач відділу

Галішин Олександр Закір’янович, доктор технічних наук.

Освіта: Київський політехнічний інститут, механіко-машинобудівний факультет (1973 – 1979р.р.)

Напрямки наукової діяльності: теорія та чисельні методи розв’язування осесиметричних геометрично нелінійних задач термов’язкопластичності для оболонок обертання з розгалуженим меридіаном з врахуванням пошкодження матеріалу, виду напруженого стану, історії навантаження тощо; методи визначення осесиметричних температурних полів в шаруватих оболонках обертання при комбінованому теплообміні з навколишнім середовищем.

Контактна інформація: plast@inmech.kiev.ua, тел. +380445967784, к. 415-б корпус 3

Основні публікації:
 • Zolochevsky A.A., Galishin A.Z., Sklepus S.N., Voyiadjis G. Z. Analysis of creep deformation and creep damage in thin-walled branched shells from materials with different behavior in tension and compression // Int. J. Solids Struct., 44, 2007. – P. 5075-5100.
 • Zolochevsky A.A., Sklepus S.N., Galishin A.Z., Kühhorn A., Kober M. A Comparison between the 3D and the Kirchhoff-Love Solutions for Cylinders under Creep-Damage Conditions // Technische mechanic. - 34, 2, 2014. - P. 104 – 113.
 • Shevchenko Yu.N., Galishin A.Z., Babeshko M.E. Thermoviscoelastoplastic deformation of compound shells of revolution made of a damageable material // Int. App. Mech. – 2015, 51, No. 6. – P. 607-613.
 • Shevchenko Yu.N., Andrushko N.F., Babeshko M.Ye., Banias M.V., Galishin A.Z., Dehtyarenko P.G., Savchenko V.G., Tonkonogenko A.M., Tormakhov N.N. Prediction of operational and emergency states of rocket equipment critical systems under repeated thermal and power load // Sci. innov. – 2015, 11(5). – P. 17-26.
 • Galishin A.Z., Zolochevskii A.A., Sklepus S.N. Feasibility of shell models for determining stress-strain state and creep damage of cylindrical shells // Int. App. Mech. – 2017, 53, No. 4. – P. 398 – 406.
 • Galishin A. Z., Zolochevsky A. A., Sklepus S. N. Study of creep and damage for a hollow cylinder on the basis of space and refined shell models // Journal of Mathematical Sciences. – 2018, Vol. 231, No. 5. – P. 629 - 640.

Співробітники відділу

Бабешко Майя Омелянівна, старший науковий співробітник (1986 р.), доктор фізико-математичних наук (1995 р.) за спеціальністю Механіка деформівного твердого тіла. Лауреат премії ім. О.М.Динника НАН України.

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет (1958 – 1963р.р.)

Напрямки наукової діяльності: теорія та чисельні методи розв”язування осесиметричних задач термов”язкопластичності для дискретно однорідних тонкостінних та товстостінних тіл обертання в процесах складного навантаження; дослідження фізико-механічних полів в елементах конструкцій з ізотропних та анізотропних матеріалів при змінному термосиловому навантаженні з врахуванням виду напруженого стану, історії навантаження, повзучості матеріалу та ін.

Контактна інформація: plast@inmech.kiev.ua, тел +380445967720, к. 414-а корпус 3

Основні публікації:
 • Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Пискун В.В., Савченко В.Г. Пространственные задачи термопластичности. – К.: Наук. думка, 1980. – 262 с.
 • Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Пискун В.В., Прохоренко И.В., Савченко В.Г. Решение осесимметричной задачи термопластичности для тонкостенных и толстостенных тел вращения на ЕС ЭВМ. – К.: Наук. думка, 1980. – 196 с.
 • Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Прохоренко И.В. Методика решения осесимметричной задачи термовязкопластичности для тонких слоистых оболочек на ЕС ЭВМ. – К.: Наук. думка, 1981. – 66 с.
 • Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Терехов Р.Г. Термовязкоупругопластические процессы сложного деформирования элементов конструкций. – К.: Наук. думка, 1992. – 328 с.
 • Babeshko M.E. Thermoelastoplastic State of Flexible Laminated Shells Under Axisymmetric Loading Along Various Plane Paths //Int. Appl. Mech. - 2003.- 39, N 2.- P.177-184.
 • Yu. N. Shevchenko, and M.E. Babeshko. Numerical Analysis of the Thermoelastoplastic Stress-Strain State of Laminated Orthotropic Shells Under Axisymmetric Loading // Journal of Thermal Stresses. – 2006. – 29, N 12. – P. 1143 – 1162
 • Babeshko M.O., Savchenko V.G. Elastoplastic Axxisymmetric Stress – Strain State of Thin Shells from Materials with Different Strength to Tension and Compression // Int. Appl. Mech. - 2021.- 57, N 4.- P. 47 - 58.

Стеблянко Павло Олексійович, професор (1999 р.), доктор фізико-математичних наук (1996 р.) за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла»

Освіта: Дніпровський національний університет, механіко-математичний факультет, механіка (1969 – 1974р.р.)

Напрямки наукової діяльності: теорія та числові методи розв’язування нестаціонарний та стаціонарний геометрично нелінійних задач термов’язкопластичності для просторових тіл, математичне та комп’ютерне моделювання поведінки елементів конструкцій з функціонально-неоднорідних та псевдо-пружно-пластичних матеріалів при великих деформаціях.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Google Scholar

Контактна інформація: caf-vmi@ukr.net, тел +380445967784, к. 415-в корпус 3

Основні публікації:
 • Стеблянко П.А. Пространственные нестационарные задачи теории термоупругопластичности / П.А. Стеблянко – Kиев: Институт механики НАН Украины, 1997. –273 с.
 • Стеблянко П.А. Методы расщепления в пространственных задачах теории пластичности / П.А.Стеблянко – Kиев: Наукова думка, 1998.–304 с.
 • Steblyаnko P. The schemes of abnormally high accuracy solution of non-stationary problems of theory of thermo-elastic-plasticity for plates and shells / P.Steblyаnko // The Fifth International Congress on Thermal Stresses and Related Topics. Vol.1. –Virginia Politechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia, USA, 2003. – P. TM-2-3-1 –TM-2-3-4.
 • Steblyаnko P. The schemes of higher accuracy of solution non-stationary coupled problems of theory thermo-plasticity for rotation shells / P.Steblyаnko // Trends in Applications of Mathematics to Mechanics 21 International Symposium STAMM 2004 Darmshtadt, Germani, P. 346-355.
 • Steblyаnko P. The non-stationary 2D and 3D coupled problems of thermal-elastic-plasticity / Steblyаnko P., Yu.Shevchenko // TS2005-6th International Congress on Thermal Stresses Related Topics, 2005. Vienna, Austria. – P. 231-234.
 • Steblyаnko P. Calculation of the temperature non-stationary stress - strained state of composite body on the basis of combined 2D model with 3D elements / P.Steblyanko, Yu.Shevchenko // TS2007-7th International Congress on Thermal Stresses Related Topics, 2007. Taipei. – P. 647-650.
 • Steblyаnko P. Computational methods in stationary and non-stationary thermal-plasticity problems / P.Steblyanko, Yu.Shevchenko// Computational Methods in Stationary and Nonstationary Thermal-Plasticity.- Problems, ETS- Encyclopedia of Thermal Stresses , Springer Verlag, N 7, 2014. – P. 630-636.
 • Steblyanko P. Phenomenological Model of Pseudo-Elastic-Plastic Material Under Nonstationary Combining Loading / P. Steblyanko, Y. Chernyakov, A. Petrov, V. Loboda // Structural Integrity, Volume 8, Theoretical, Applied and Experimental Mechanics, Springer Verlag, 2019. – P. 205–208.

Савченко Віталій Григорович, старший науковий співробітник, доктор технічних наук за спеціальністю Механіка деформівного твердого тіла. Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, механіко – математичний факультет

Напрямки наукової діяльності: теорія та чисельні методи розв’язування задач термов’язкопластичності для дискретно однорідних тонкостінних та товстостінних тіл обертання складної форми в процесах змінного навантаження; дослідження фізико-механічних полів в шаруватих елементах конструкцій з ізотропних та ортотропних матеріалів при змінному термосиловому навантаженні з врахуванням пошкодження структури матеріалу при деформуванні, виду напруженого стану, історії навантаження, повзучості матеріалу та ін.

Контактна інформація: plast@inmech.kiev.ua, тел +380445967720, каб. 414-а корпус 3

Основні публікації:
 • Savchenko V.G., Shevchenko Yu.N. Methods for Investigating Thermoviscoplastic Deformation of Three-Dimensional Structural Members (Review) // Int. Appl. Mech. – 1993. – 29, N 9. – P. 677 – 691.
 • Savchenko V.G., Shevchenko Yu.N. Spatial Thermoviscoplastic Problems // Int. Appl. Mech. – 2000. – 36, N 11. – P. 1399 – 1433.
 • Savchenko V.G., Shevchenko Yu.N. Nonaxisymmetrical thermal stressed state of laminated bodies of revolution of orthotropic materials under nonisothermic loading // Mech. of Compos. Mater. – 2004. – 40, N 6. – P. 731 – 751.
 • Savchenko V.G. A Method to Study the Nonaxisymmetric Plastic Deformation of Solids of Revolution with Allovance for the Stress Mode // Int. Appl. Mech. – 2008. – 44, N 9. – P. 975 – 981.
 • Shevchenko Yu.N., Savchenko V.G. Three – Dimensional Problems of Thermoviscoplasticity: Focus on Ukrainian Research (Review) // Int. Appl. Mech. – 2016. – 52, N3. – P. 217 – 271.
 • Babeshko M.E., Savchenko V.G. On a Variable Variants for Allowing of Loosening in the Plasticity Theory of Isotropic Materials // Int. Appl. Mech. – 2022. – 58, N3. – p. ????? .
 • Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Пискун В.В., Савченко В.Г. Пространственные задачи термопластичности. – К.: Наук. думка, 1980. – 262с.
 • Шевченко Ю.Н., Савченко В.Г. Термовязкопластичность. – К.: Наук. думка, 1987. – 264с. – (Механика связанных полей в элементах конструкций: В 5 т.; Т.2)
 • Шевченко Ю.Н., Пискун В.В., Савченко В.Г. Решение осесимметричной пространственной задачи термопластичности на ЭЦВМ типа М-220. – К.: Наук. думка, 1975. – 108с.
 • Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Прохоренко И.В., Пискун В.В., Савченко В.Г. Решение осесимметричной задачи термопластичности для тонкостенных и толстостенных тел вращения на ЕС ЭВМ.– К.: Наук. думка, 1980. – 196с.
 • Шевченко Ю.Н., Савченко В.Г., Ищенко Д.А. Методические рекомендации "Метод и программа расчета на ЭВМ нестационарной теплопроводности и упругопластического напряженно-деформированного состояния элементов конструкций типа тел вращения при осесимметричных силовых и тепловых нагрузках: Первая редакция.– К.: Ин-т механики АН УССР, 1988. – 43с.
 • Шевченко Ю.Н., Савченко В.Г., Ищенко Д.А., Павлычко В.М. Расчеты и испытания на прочность. Метод и пакет прикладных программ расчета на ЭВМ нестационарной теплопроводности и упругопластического напряженно-деформированного состояния элементов конструкций типа тел вращения при осесимметричных силовых и тепловых нагрузках: Рекомендации Р54-284-90. – М., ВНИИНМАШ Госстандарта СССР, 1990г. – 56с.
 • Григоренко Я.М., Шевченко Ю.Н.,…,Савченко В.Г. и др. Численные методы.– К.: А.С.К., 2002. – 448с. – (Механика композитов: в 12-ти т.; Т. 11).

Тормахов Микола Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: вища, інженер-механік, Львівський політехнічний інститут

Напрямки наукової діяльності: експериментальні дослідження механічних властивостей матеріалів у в’язкопружнопластичній стадії деформування та створення рівнянь стану, що їх описують, математичне моделювання в стоматолгії.

Контактна інформація: nikolatormakhov@gmail.com, тел +380445967761, корпус ІІІ – кабінет - 412б

Основні публікації:
 • Shevchenko Yu.N., Terekhov R.G., Тоrmakhov N.N. The Study of the Thermoviscoplastic Deformation Processes of a Solid Body Along Trajectories of Arbitrary Curvature and Small Torsion // Journal of Thermal Stresses, 28, № 3, p. 333-352, 2005.
 • Bogdanov V. L., Grigorenko A. Ya., Sorochenko G. V. and Tormakhov N. N. Influence Of The Shape And Geometric Parameters Of Clasps On The Strength And Holding Force Of Removable Orthopedic Dentures // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 247, No. 1, March, 2021 pp. 173–180,
 • Petro Flis, Alexander Grigorenko, Nataliia Doroshenko, Valeriy Filonenko, Nikolai Тоrmakhov Mechanics and mathematical modeling of class treatment with orthodontic appliances with a movable ramp EUREKA: Health Sciences, 2016, №3 (83), P. 3-11.
 • Shevchenko Yu.N., Terekhov R.G., Тоrmakhov N.N. The Study of the Thermoviscoplastic Deformation Processes of a Solid Body Along Trajectories of Arbitrary Curvature and Small Torsion // Journal of Thermal Stresses, 28, № 3, p. 333-352, 2005.
 • A. Ya. Grigorenko, V. V. Los’, V. A. Malanchuk, and N. N. Tormakhov, “Stress state of a threaded joint in a dental implant–bone system // Int. Appl. Mech., 56, No. 1, 33–39 (2020); https://doi.org/10.1007/s10778-020-00994-z
 • Tormakhov N.N. Yield limit dependence of titanic alloy VТ14 from the stress state parameters // Mechanics and Advansed Technjlogies, 2019, No. 3, (84). – Р. 91 – 97.